Przeskocz do treści

Rys historyczny

Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych to organizacja działająca  już ponad 25 lat. Szeregi Stowarzyszenia  liczą  18 tysięcy członków zwyczajnych. Niemała jest też liczba seniorów i członków wspierających. Wchodzimy w skład Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP zrzeszającej emerytów i rencistów Wojska Polskiego, Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Służby Więziennej i Służb Ochrony Państwa.  Wszystkie te organizacje razem z naszą skupiają  ponad 100 tysięcy członków i mają coraz większe zrozumienie  oraz akceptację działań u ponad 400 tysięcy mundurowych emerytów i rencistów  oraz ich rodzin.

[read more="Click here to Read More" less="Read Less"] 

Do roku 1998 w granicach administracyjnych województwa ( bez Sandomierza, Opatowa i Staszowa) Stowarzyszenie, zrzeszające emerytów resortowych, praktycznie nie istniało. Ówczesne województwo kieleckie było jedynym, w którym jego struktur nie było. W zestawieniach statystycznych dot. funkcjonowania tej Organizacji w Polsce brakowało danych z woj. kieleckiego.

Ponieważ ówcześni decydenci struktur policyjnych w województwie wywodzili się z organizacji związkowych, nie sprzyjali i nie wspierali chcących się integrować emerytów - tym bardziej tych, którzy wywodzili się spoza środowiska milicyjnego.

W części byłego województwa tarnobrzeskiego istniały koła w:

- Opatowie – powołane 3 października 1990 roku, gdzie funkcje prezesa pełnił założyciel koła Władysław Michałowski.

- Sandomierzu – powołane w marcu 1992 roku, gdzie funkcje prezesa pełnił Jan Seweryn

- Staszowie -  powołane w 1998 roku

III Zjazd Stowarzyszenia, w listopadzie 1998 r. w Legionowie, podjął uchwałę, iż prezesi zarządów wojewódzkich/okręgowych wchodzą w skład Zarządu Głównego. W związku z nowym podziałem administracyjnym, od 01 stycznia 1999 r., i likwidacją województwa tarnobrzeskiego, wskazano też Jana Seweryna, prezesa Zarządu Koła w Sandomierzu, jako organizatora przyszłego zarządu w województwie świętokrzyskim, w którym struktur takich dotychczas nie było. Nowy zarząd wojewódzki w Kielcach miał być tworzony na kanwie koła sandomierskiego.

Jan Seweryn otrzymał pisemną akceptację (pismo Prezesa ZG Lechosława Bartosiaka l.dz. ER-142/99 z dnia 1999-04-08) do prowadzenia takich organizacyjnych, działań.

okres obejmujący lata 1990 – 2009

 W dniu 12 marca 1999 r. Zarząd Wojewódzki SE i R RSW RP w Tarnobrzegu, uchwałą o samorozwiązaniu się, przekazał część swoich struktur, tj. Koła w Opatowie, Sandomierzu i Staszowie, do województwa świętokrzyskiego, a odpowiedzialnym za organizację nowej struktury w woj. świętokrzyskim był Jan Seweryn.

Koło w Kielcach, powstało 23 października 2000 roku, prezesem wybrano Mieczysława Śliwę.

W dniu 06 września 2002 r. odbył się I Zjazd Wojewódzki w Kielcach - prezesem ZW wybrano Jana Seweryna, zaś wiceprezesem Bogusława Lecha z Kielc. Sekretarzem Zarządu została Maria Sobieszkoda.  Do Zarządu weszli także Jan Grelewski i Franciszek Sypuła z Kielc - jako członkowie.

Dnia 4 maja 2003 r. powołano Koło we Włoszczowie. Prezesem wybrano  Jana Rosińskiego.

W dniu 29.03.2004r podczas nadzwyczajnego zebrania delegatów Wojewódzkiego SE i R RSW w Kielcach zwołanego z inicjatywy Zarządu Głównego SE i R, w którym uczestniczył jego przedstawiciel Zdzisław Jaworski, wynika, że prezesem ZW wybrano Bogusława Lecha a wiceprezesami Eugeniusza Obarskiego i Marię Sobieszkoda.

Dniu 06 sierpnia 2004 r. powołano Koło w Busku Zdroju. Prezesem został Władysław Olszowy.

W dniu 14 maja 2005 r. rezygnacje z pełnionych funkcji złożyli prezes Zarządu Wojewódzkiego Bogusław Lech, wiceprezes Eugeniusz Obarski. sekretarz Janusz Zegadło i skarbnik Ludwik Osóbka. Prezydium ZW praktycznie przestało istnieć.

Dnia 15 grudnia 2005 r. z inicjatywy Zarządu Głównego SE i R oraz wiceprezes ZW Marii Sobieszkody (także Prezesa Koła w Sandomierzu) , przy udziale prezesów Kół z Kielc, Włoszczowy i Opatowa, a także z udziałem delegatów z tych Kół, zwołano w Kielcach Nadzwyczajny Zjazd Wojewódzki.  Zjazd  wybrał Zarząd Wojewódzki Stowarzyszenia i Wojewódzką Komisję Rewizyjną. W Zjeździe tym uczestniczył przedstawiciel Zarządu Głównego Henryk Nowicki. Prezesem został Bogusław Grzywna, wiceprezesami Jan Rosiński. Zenon Fedor i Maria Sobieszkoda, sekretarzem Alina Oziębłowska a skarbnikiem Wiesław Janus. Przewodniczącym WKR wybrano Czesława Sarnę.

okres obejmujący lata 2010 – 2015

Zwołany na dzień 10.06.2010 r. Wojewódzki Zjazd Delegatów dokonał wyboru władz wojewódzkich Stowarzyszenia tj. Prezydium oraz WKR. Z inspiracji wielu osób, w tym Prezesa Zarządu Głównego Stowarzyszenia, prezesem ZW wybrany został Józef Libuda.
Wiceprezesami zostali Jerzy Pakuła, Jan Rosiński, Jerzy Niemczyn i Bolesław Kozioł.
W skład Zarządu weszła też Barbara Orlińska i inne osoby. Przewodniczący WKR - Zenon Fedor.

Po Zjeździe rozpoczęto przewidziane statutem działania. Była to praca od podstaw. Opracowano i przyjęto Deklarację Programową przyjmując, że naczelnym zadaniem będzie rozbudowa struktur i stanu ilościowego członków w województwie oraz we wszystkich jego kołach. Przyjęto zasadę indywidualnej odpowiedzialności osób funkcyjnych za realizację tego naczelnego zadania. Jednym z pierwszych zadań było dopilnowanie rejestracji struktur w organach nadzoru (art. 20 ustawy o stowarzyszeniach) oraz usunięcie rażących uchybień opisanych w protokole z kontroli GKR.

W dniu 19 czerwca 2010 r. powstało koło w  Kazimierzy Wielkiej.  Prezesem Zarządu Koła został autentyczny społecznik, wybrany wkrótce członkiem Zarządu Powiatu, Jerzy Bojanowicz.

W dniu 28 września 2010 r. powołano ponownie koło w Opatowie. Prezesem wybrany został Dariusz Duda.

W dniu 19 listopada 2010 r. powołane zostało koło w Ostrowcu Świętokrzyskim. Prezesem został Leszek Łucki, wiceprezesem Edward Matuszewski a skarbnikiem Sławomir Szymański.

Na koniec 2010 roku w województwie świętokrzyskim było  6 (sześć) kół terenowych  zrzeszających 210 członków.

W dniu 4 kwietnia 2011 r. nastąpiła reaktywacja koła w Busku Zdroju z prezesem Władysławem Olszowym
Dobrze układała się współpraca z wojewódzkimi strukturami organizacji  zrzeszających  innych emerytów mundurowych (wojsko, straż pożarna, służba więzienna), a do wzorcowych należy zaliczyć współpracę z NSZZP. Przez okres całego roku mieliśmy wsparcie ze strony Kierownictwa KWP Kielce, którego członkowie uczestniczyli w naszych posiedzeniach Zarządu Wojewódzkiego. Znacznej poprawie uległ poziom pracy organizacyjnej albowiem prowadzona przez GKR w grudniu 2011 r. kontrola kompleksowa pozytywnie oceniła naszą pracę.

Dnia 20 września 2012 r. powstało (ósme w województwie) koło w Skarżysku Kamiennej. Prezesem Zarządu wybrano działacza społecznego Jarosława Tarasińskiego, a wiceprezesami Aleksandra Zalewskiego  i Mariana Markiewicza. Sekretarzem został Paweł Nawrota skarbnikiem Sławomir Musiał.

W całym 2012 roku, na pisemne wnioski Prezesa ZW, wyróżniono 21 osób, w tym :
-   3 osoby -  odznakami „Za Wybitne Zasługi'
-  15 osób   -  odznakami „Za Zasługi z Dyplomem"
-   2 osoby -  Dyplomami Uznania ZG

oraz Dyplom Uznania dla całego Zarządu Wojewódzkiego za całokształt rocznych wyników.

Dokonano korekt w składzie Prezydium ZW. Panią IzabellęJaros wybrano Wiceprezesem ZW.
Jako członków Prezydium wybrano też Tadeusza Woźniaka z Buska i Stanisława Mańko z Kielc. Osobą Adama Bartosiewicza wzmocniono jedną z komisji - został wiceprzewodniczącym.

[/read]