Przeskocz do treści

Archiwum Aktualności 2018 rok

powrót

* * * * *

31 grudnia 2018 r. - ZG NSZZ Policjantów otrzymał w dniu 28 grudnia 2018 r.  do zaopiniowania projekt ustawy o zmianie ustawy o Policji w sprawie ekwiwalentu za niewykorzystany urlop. Projekt n/w ustawy stanowi wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego.

Projekt ustawy o policji zmieniającej art 115 w sprawie ekwiwalentu za urlop

Opina ZG NSZZ Policjantów  do projektu ustawy w sprawie ekwiwalentu za urlop

* * * * *

19 grudnia 2018 r. - FSSM RP otrzymało odpowiedź od Komendanta Głównego Policji o tym,  że już 2 listopada 2018 r. przesłał do MSWiA projekt nowelizacji ustawy o Policji w zakresie zasad obliczania ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy.( czytaj cały dokument)

* * * * *

19 grudnia 2018 r. - Biuro Zarządu Głównego SEiRP w związku z telefonicznymi i e-mailowymi skargami oraz prośbami o interwencję, związanymi z brakiem jednolitego trybu postępowania organów Policji w sprawie wniosków policjantów zwolnionych ze służby dotyczącymi wypłaty wyrównania należnego (w związku z wyrokiem TK) ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, Prezes ZG SEiRP – kolega Antoni Duda zwrócił się do Komendanta Głównego Policji z wnioskiem o niezwłoczne wdrożenie, zunifikowanej dla wszystkich jednostek Policji, procedury opartej na zasadach postępowania administracyjnego. (czytaj cały dokument)

* * * * *

18 grudnia 2018 r. - FSSM RP po raz drugi wystąpił z apelem do sędziów Sądu Okręgowego w Warszawie. Tym razem prosi o uwzględnienie kuriozalnej sprawy (tzw. „Tragikomedii w 5 aktach dot. stanowiska Marszałka Sejmu w sprawie pytań prawnych skierowanych do TK), która dobitnie świadczy o tym, że ustawa represyjna jest wyłącznie aktem politycznym. Aktem który łamie zasady prawa i Konstytucję RP i w związku z tym, FSSM prosi o wykorzystanie wszystkich dostępnych środków prawnych i stworzenie warunków do kontynuowania procesów w sprawach odwoławczych od decyzji ZER obniżających emerytury/renty na jej podstawie.

Drugi apel FSSM RP do Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 18.12.2018 r.

Pierwszy apel FSSM RP do Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 20.08.2018 r.

* * * * *

09 grudnia 2018 r.Prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych – kolega Antoni Duda  w dniu   9 listopada 2018 roku złożył wniosek do Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego o przyznanie renty specjalnej – porucznikowi Wojciechowi Raczukowi, który biorąc udział w pościgu za szczególnie niebezpiecznym przestępcą został ostrzelany z karabinu maszynowego w wyniku czego doznał ciężkich obrażeń i tylko nadzwyczajnym wysiłkiem lekarzy wręcz cudem uniknął śmierci. Wraz z Prezesem ZG SEiRP wniosek podpisali – Adam Rapacki – Prezes Stowarzyszenia Generałów Policji RP i Rafał Jankowski – Przewodniczący ZG NSZZ Policjantów – za co szczególnie gorąco dziękujemy. Wniosek jest realizacją uchwały ZG SEiRP nr 50/VII/2018 podjętej 25 października 2018 roku w Płońsku, którą zaaprobował przez aklamację VIII Krajowy Zjazd Delegatów SEiRP. ( czytaj cały wniosek do Premiera M. Morawieckiego)

* * * * *

05 grudnia 2018 r. - FSSM RP wykonała kolejny krok w sprawie kuriozalnej zmiany opinii Sejmu nt. ustawy represyjnej przygotowanej dla TK. Stosowna informacja wraz z zestawieniem treści obu opinii została przesłana do szefów instytucji UE oraz europosłów SLD, których możemy chyba spokojnie nazwać "rzecznikami" osób poszkodowanych tą ustawą w Parlamencie Europejskim. (czytaj całość na stronie FSSM RP...)

* * * * *

03 grudnia 2018 r. - FSSM RP opracowała informację prawną dot. wypłaty ekwiwalentu za niewykorzystany urlop dla małżonków (spadkobierców) po zmarłym funkcjonariuszu..(czytaj całość...)

propozycja wniosku o wypłatę dla małżonków 

* * * * *

02 grudnia 2018 r. - W związku z tym, że wypłata ekwiwalentu za niewykorzystany urlop na podstawie wyroku TK z dnia 30 października 2018 r. (sygn. K 7/15) o niezgodności art. 115 a ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji z Konstytucją RP, może się przedłużyć FSSM RP wystąpiła 29 listopada br. do Komendanta Głównego Policji pismem z prośbą o jak najszybsze podjęcie działań legislacyjnych w tej sprawie.

Pismo FSSM RP do Komendanta KGP

* * * * *

23 listopada 2018 r. - Sejm RP w dniu dzisiejszym opublikował na swojej stronie nowe stanowisko (odmienne do stanowiska z dnia 9 października br.) do sprawy sygn. akt  P 4/18 dot. ustawy represyjnej, które zostało przesłane do Trybunału Konstytucyjnego....(czytaj całość i porównaj....)

* * * * *

22 listopada 2018 r. - W dniu dzisiejszym kolejna skarga byłego funkcjonariusza na negatywną decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w postępowaniu w trybie art. 8a  ustawy represyjnej, została oddalona przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.

Uzupełniając, przedstawiam informację opracowaną przez Radcę Prawnego Aleksandrę Karnicką oraz publikację wyroku II SA/Wa 346/18

* * * * *

22 listopada 2018 r. - Federacja Stowarzyszeń Służb Mundurowych opublikowała komunikat Komisji Prawnej FSSM dot. ewentualnych wniosków do WSA w Warszawie oraz opracowała projekt skargi na decyzję MSWiA z art. 8a.

 1. czytaj całość komunikatu Komisji Prawnej FSSM RP
 2. wzór projektu skargi na decyzję MSWiA do WSA w Warszawie (wzór w Word)
 3. opublikowane trzy wyroki WSA w Warszawie z dnia 21.11.2018 r. -  II SAB/Wa 484/18, II SAB/Wa 462/18, II SAB/Wa 429/18

* * * * *

21 listopada 2018 r. - W Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie odbyło się już pięć posiedzeń na których sąd stwierdził bezczynność z rażącym naruszeniem prawa przez MWSiA w postępowaniach z art. 8a, we wszystkich sprawach orzekł stosowną kwotę dla skarżących i grzywnę dla ministra.

* * * * *

07 listopada 2018 r. - Apel 200 generałów na 100-lecie niepodległości. "Nie dzielmy Polaków" -  "Zwracamy się do oficerów Wojska Polskiego, Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej, służb specjalnych i oficerów innych formacji mundurowych jako wasi byli dowódcy i przełożeni - nie dajmy zaprzepaścić osiągnięć III RP, nie dzielmy Polaków, nie dajmy zmarnować zdobytej niepodległości". (czytaj całość...)

* * * * *

06 listopada 2018 r. - Zarząd Główny SE i RP w dniu 6 listopada br zwrócił się z wnioskiem do Dyrektora Zakładu Emerytalno-Rentowego MSW i A dotyczącym ważnych i żywotnych interesów wszystkich świadczeniobiorców korzystających z zaopatrzenia emerytalnego ZER MSW i A.... (czytaj dalej...)

* * * * *

05 listopada 2018 r. - W Płońsku w dniach 26 - 27 października br. obradował VIII Zjazd Delegatów SE i RP, który dokonał podsumowania mijającej kadencji oraz dokonał wyboru nowych władz Stowarzyszenia i nakreślił kierunki działań  na kolejną czteroletnią kadencję. (czytaj dalej...)

* * * * *

30 października 2018 r. - Wyrok Trybunału Konstytucyjnego syg. akt 7/15 dot. ustalenia wysokość ekwiwalentu pieniężnego za 1 dzień niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego lub dodatkowego w wymiarze 1/30 części miesięcznego uposażenia, jest niezgodny z art. 66 ust. 2 w związku z art. 31 ust. 3 zdanie drugie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. 

wyjaśnienie wyroku TK opracowane dla NSZZ Policjantów

1) wzór - pisma do KMP/KWP opracowany przez FSSM RP dokument w Word

2) wzór -  pisma do KMP/KWP opracowany dla SRiRP dokument w Word

3) wzór  -  pisma do KMP/KWP opracowany dla NSZZ Policjantów dokument w Word

4) wzór -  pisma do KWP dot. ponownego przeliczenia ekwiwalentu za niewykorzystany urlop zgodnie z wyrokiem TK dokument w Word

czytaj wyrok TK 7/15

czytaj - uzasadnienie wyroku TK 7/15

czytaj - wyjaśnienie NSZZ Policjantów

czytaj - Po wyroku Trybunału ws. ekwiwalentu za urlop: tysiące byłych policjantów mają prawo do wyrównania 

czytaj - publikacja wyroku TK-7/15 w Dzienniku Ustaw RP poz. 2101 z 6 listopada 2018 r.

* * * * *

23 października 2018 r.- Komisja Prawna Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP, przedstawiła ocenę, recenzję  „fascynującej tragikomedii w pięciu aktach” wystawionej przez partię „Prawo i Sprawiedliwość”.  (czytaj całość...)

* * * * *

13 października 2018 r. - Anulowanie stanowiska Sejmu RP w sprawie ustawy represyjnej przez Marszałka Marka Kuchcińskiego (czytaj całość...)

* * * * *

10 października 2018 r. - Stanowisko Marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego opublikowane na stronach sejmowych. (czytaj całość...)

* * * * *

09 października 2018 r.- Stanowisko Sejmu RP do sprawy sygn. akt  P 4/18 dot. ustawy represyjnej, które następnie zostało przesłane do Trybunału Konstytucyjnego ....( czytaj całość...)

* * * * *

08 października 2018 r. - Opinia Biura Analiz Sejmowych nr 254, którą przegłosowała Komisja Ustawodawcza Sejmu RP dot. ustawy represyjnej. (czytaj całość...)

* * * * *

04 października 2018 r. - FSSM RP wystąpiła do Przewodniczącej i sędziów Wydziału XIII Ubezpieczeń Społecznych Sądu Okręgowego Warszawie z apelem o wycofanie z Trybunału Konstytucyjnego pytania prawnego dot. zgodności z Konstytucją zmian w ustawie z 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji (…) wprowadzonych ustawą represyjną i podjęcie orzekania w sprawach odwołań od decyzji ZER MSWiA obniżających emerytury-renty byłym funkcjonariuszom bezpośrednio na podstawie Konstytucji RP(...) (czytaj całe wystąpienie ...) 

* * * * *

28 września 2018 r. - Orzeczenie Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 6 września 2018 r. w przedmiocie stwierdzenia zgodności z prawdą oświadczenia lustracyjnego. Piękne uzasadnienie. W końcu powiało nadzieją dla funkcjonariuszy łączności. Jest to wyrok korzystny, niestety tylko dla jednej konkretnej osoby. Ale reszta osób, gdy wczyta się w uzasadnienie, będzie wiedziała, które elementy należy akcentować. (czytaj całość orzeczenia z uzasadnieniem)

* * * * *

21 września 2018 r.- w Kołobrzegu odbyła się konferencja poświęcona żołnierzom i funkcjonariuszom, którzy zostali dotknięci ustawą tzw. „dezubekizacyjną”. Wśród zaproszonych gości był m.in.: były minister Obrony Narodowej Tomasz Siemoniak, generał broni Zdzisław Goral,  Danuta  Leszczyńska, znana działaczka całego środowiska osób represjonowanych. Gość specjalny, b. minister Andrzej Milczanowski nie przybył z powodu choroby, ale przysłał odręcznie napisany list z pozdrowieniami dla uczestników Kołobrzeskiej Konferencji (czytaj całość na stronie Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej) 

list Ministra Andrzeja Milczanowskiego

* * * * *

14 września 2018 r.Wychowanie dziecka to nie służba dla totalitarnego państwa. Tak postanowił Sąd Apelacyjny w Warszawie. 23 sierpnia br. Sąd Apelacyjny, III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, wydał postanowienie uchylające decyzję sadu okręgowego o zawieszeniu sprawy przeciwko dyrektorowi ZER MSWiA i nakazał niższej instancji merytorycznie rozpoznać problem. (czytaj całość postanowienia)

* * * * *

13 września 2018 r. - jeden z naszych represjonowanych kolegów, otrzymał z Sądu Okręgowego w Warszawie Sekcji ds. odwołań od decyzji zmniejszających wysokość emerytur i rent byłym funkcjonariuszom pełniącym służbę na rzecz totalitarnego państwa - postanowienie o zawieszeniu postępowania na podstawie art. 177 par.1 pkt 3 k.p.c. (czytaj całość postępowania)

* * * * *

4 września 2018 r. - w Parlamencie Europejskim odbyła się wystawa "Poland's Street Pulse". Zaprezentowano zdjęcia z protestów w Polsce autorstwa światowej sławy reporterów - Chrisa Niedenthala i Wojciech Kryńskiego. Następnie odbyła się debata o polskiej demokracji w której uczestniczyli m.in. Agnieszka Holland, Marcin Matczak, Paweł Kasprzak. Wśród uczestników debaty byli także Prezes SEiRP ZW Kielce - Izabella Jaros oraz Andrzej Domoń. Organizatorami wystawy i debaty byli Posłowie Europejskiej Partii Ludowej - Róża Thun, Barbara Kudrycka i Michał Boni.

      Galeria zdjęć autor A. Domoń

video z otwarcia wystawy "Poland's Street Pulse"

video z debaty na temat  polskiej demokracji

* * * * *

29 sierpnia 2018 r. - Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do Ministra Sprawiedliwości z pismem dot. braku skutecznego środka prawnego służącego zwalczaniu bezczynności organu rentowego w przekazaniu do sądu odwołania od jego decyzji. Organ rentowy to ZUS, KRUS czy zakłady resortowe (MON, MSWiA).....(czytaj całość)

29 sierpnia 2018 r -Obywatel jest bezradny wobec zwłoki w przekazaniu odwołania w sprawie renty sądowi. Rzecznik wnosi o zmianę prawa (czytaj całość)

* * * * *

25 sierpnia 2018 r. - List represjonowanej policjantki wysłany do Parlamentu Europejskiego, która walczy gdzie może o sprawę wszystkich policyjnych emerytów (czytaj całość) 

* * * * *

20 sierpnia 2018 r. - Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji przysłał mi dziś liścik dot. mojego odwołania z art. 8a.....(czytaj całość)

* * * * *

10 sierpnia 2018 r.- Kancelaria Radcy Prawnego Aleksandra Karnicka z Warszawy opracowała dla FSSM RP opracowała informacje dla represjonowanych policjantów " Jak prawidłowo zaskarżyć decyzje Ministra Spraw Wewnętrznych  i Administracji w trybie art. 8a ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym....( czytaj całość....)

 * * * * *

09 sierpnia 2018 r. - Represjonowany policjant na portalu społecznościowym www. facebook.com - opublikował list otwarty skierowany do prof. Andrzeja Rzeplińskiego. Moim zdaniem warto się z nim zapoznać...(czytaj cały list...)

 * * * * *

25 lipca 2018 r. - Komunikat prasowy Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu z dnia 25 lipca 2018 roku. (czytaj cały komunikat...)
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu stwierdził, że Irlandia wręcz nie powinna wydawać podejrzanego Polsce, jeśli sąd uzna, że takiej osobie groziłby nierzetelny proces i brak dostępu do niezawisłego sądu. Instytucja europejskiego nakazu aresztowania funkcjonuje w polskim porządku prawnym od momentu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej 1 maja 2004 rokuZ taką odmową polski wymiar sprawiedliwości spotkał się po raz pierwszy.

 

 * * * * *

26 czerwca 2018 r. - Na stronie Sejmu RP opublikowano porządek obrad 66 posiedzenia Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej w dniach 3 - 6 lipca 2018 r. gdzie jest informacja, że
"* Porządek dzienny może być uzupełniony o:  Rozstrzygnięcie przez Sejm wniosku o uzupełnienie porządku dziennego o punkt: Informacja Rady Ministrów na temat społecznych skutków wprowadzenia w życie ustawy z dnia 16 grudnia 2016 roku o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin. (zobacz stronę Sejmu RP...)

 * * * * *

25 czerwca 2018 r.- tj. w poniedziałek  Rada Praw Człowieka ONZ rozpatrywała raport specjalnego sprawozdawcy ONZ Diego Garcii-Sayana nt. zagrożenia polskiego sądownictwa ingerencją władzy ustawodawczej i wykonawczej. (czytaj całość tekstu...) 

 * * * * *

07 czerwca 2018 r. - informacja dla wszystkich represjonowanych, którzy składali wnioski do MSWiA z art. 8a - a teraz Minister zaprasza do zapoznania się ze zgromadzonymi w naszej sprawie dokumentami. Za zgodą autorów umieszczam pismo do Ministra dot. wykonania kopii dokumentów i przesłanie ich na nasz adres bez konieczności wyprawy do Warszawy..... czytaj pismo w .pdfpobierz pismo w Word

 * * * * *

07 czerwca 2018 r.W środę tj. 13 czerwca br. - w Parlamencie Europejskim odbędzie się debata na temat praworządności w Polsce.  Weźmie w niej udział wiceszef Komisji Europejskiej Frans Timmermans - poinformował PAP przedstawiciel służb prasowych PE. Debata, jak zaznaczył, ma się rozpocząć o godz. 15. "W czwartek po południu zapadła decyzja, że jest zmiana porządku obrad i że dochodzi debata o wymiarze sprawiedliwości w Polsce" - zaznaczył przedstawiciel służb prasowych europarlamentu.

* * * * *

23 maja 2018 r. - Federacja Stowarzyszeń Służb Mundurowych skierowała pytanie o  udzielenie informacji publicznej, kiedy Trybunał Konstytucyjny rozpatrzy zgodność ustawy represyjnej z 16 grudnia 2016 z Konstytucją.
Zarząd Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych pyta prezes Trybunału Konstytucyjnego.

* * * * *

15 maja 2018 r. polsatnews.pl program Tak czy Niered. Agnieszki Gozdyry
W pierwszej części Tak czy Nie o szczegółach przedstawionej przez rząd daninie solidarnościowej. O tym, czy danina to dobry pomysł, w studio "Tak czy Nie" dyskutowali Paulina Hennig-Kloska (Nowoczesna) oraz Marek Pęk (PiS). W drugiej części programu ( od 28 minuty) Andrzej Rozenek (SLD) oraz prof. Kazimierz Kik (politolog, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach) rozmawiali właśnie o tym, czy politycy, którzy nie oddadzą nagród powinni odejść z polityki.

Andrzej Rozenek mówił także o represjonowanych funkcjonariuszach….( zobacz i posłuchaj …od 38 minuty…)

 * * * * *

12 maja 2018 r – w Parlamencie Europejskim  na wniosek przewodniczącego Europejskiej Organizacji Związków Żołnierzy (EUROMIL) – Emmanuela JACOBA, zostało zorganizowane publiczne wysłuchanie nt. praw żołnierzy w państwach członkowskich Unii Europejskiej.
Emmanuel JACOB  w dniu 28 lutego br. uczestniczył w –  zorganizowanym przez posłów SLD w PE – wysłuchaniu dotyczącym sytuacji byłych funkcjonariuszy i żołnierzy, poszkodowanych rozwiązaniami ustawy represyjnej w Polsce z 16 grudnia 2016 r.

Podczas dyskusji, poseł Janusz Zemke poruszył kwestię dyskryminowania w Polsce licznej grupy funkcjonariuszy i żołnierzy, jedynie ze względu na fakt rozpoczęcia przez nich służby przed rokiem 1990. ( zobacz wystąpienie Janusza Zemke - wideo...)

Odpowiedź Emmanuela Jacoba na pytanie posła Janusza Zemke( zobacz wystąpienie Emmanuela Jacoba - wideo...)

 * * * * *

15 maja 2018r. - Wystąpienie z dnia 28 lutego 2018 r.   Henryka Majewskiego, byłego ministra spraw wewnętrznych w III RP i działacza opozycji w latach 80,  na Konferencji w Brukseli pn. "Represje wobec emerytowanych funkcjonariuszy policji i żołnierzy w Polsce" w dniu 28 lutego 2018 r. (czytaj całość....) 

Minister Henryk Majewski 14 kwietnia 2018 r wysłał pismo do komisarz ds. zatrudnienia, spraw społecznych, umiejętności i mobilności pracowników Komisji Europejskiej Marianne Thyssen. To właśnie ta Pani komisarz została upoważniona przez Jean-Claude Junckera do przeanalizowania materiałów z konferencji i przedłożenia informacji. (czytaj list - str.1, str-2.)

 * * * * *

2 maja 2018 r. - W Sejmie "wyciągnięto z zamrażarki" wojskową ustawę emerytalną nad którą trwają ciche prace. Na stronie internetowej Sejmu umieszczona została opinia Biura Analiz Sejmowych z dnia 5 kwietnia 2018 r. pt. "Ocena skutków regulacji zawartych w rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych i ich rodzin (druk sejmowy nr 1105)". (czytaj opinię...)

Ciekawe dlaczego teraz....

* * * * *

z dnia 18.04.2018 r. - wzór pisma procesowego, wyrażającego stanowisko odwołującego się emeryta wobec odpowiedzi ZER.... pismo opracowane przez jedną z naszych koleżanek dot. jej sprawy...(pobierz wzór)

 * * * * *

5 kwietnia 2018 r. w odpowiedzi na pismo europosłów SLD, Przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Junkerpoinformował eurodeputowanych, iż Komisja zbada sprawę obcięcia emerytur mundurowych w Polsce, a osobą odpowiedzialną za ten proces będzie Komisarz ds. zatrudnienia, spraw społecznych, umiejętności i mobilności pracowników – Marianne Thysen, która po analizie sytuacji udzieli w imieniu Komisji Europejskiej oficjalnej odpowiedzi.

 * * * * *

Chciałabym w tym miejscu przedstawić artykuł z Gazety Wyborczej - dla mnie wyjątkowy list represjonowanego policjanta do Posła Jarosława Kaczyńskiego....warto przeczytać...polecam

(...)
Panie Pośle Kaczyński,

Piszę do Pana jako polityka, animatora, funkcjonariusza i człowieka odpowiedzialnego między innymi za śmierć 37 ofiar podłej ustawy z 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, (...) i ciężki los, jaki zgotował Pan mi osobiście oraz innym Polakom, przybliżając próg naszego życia, przysparzając zgryzoty z powodu nieuchronnego ubóstwa naszych żon, tudzież dzieci, którym przyjdzie żyć z uzyskanych po nas wdowich i sierocych rent rodzinnych. (czytaj całość...)

 * * * * *

TRZEBA DZIAŁAĆ !  INNEJ DROGI NIE MA !

"Witajcie bracia i siostry 🙂
Kiedy w grudniu 2016 roku, będąc jeszcze funkcjonariuszem 3-literowej "firmy państwowej", rozpoczynałem walkę o lepszą przyszłość, do głowy mi nie przyszło, że kiedyś nadejdzie ta chwila. Ale może po kolei:

 1. Grudzień 2016 r. "zaliczyłem" swoje pierwsze manifestacje w ilości trzech sztuk. To właśnie w te mroźne dni na Wiejskiej, gdy zobaczyłem garstkę protestujących emerytów, postanowiłem walczyć z państwem totalitarnym. (czytaj dalej...)

 * * * * *

NASZ PROJEKT USTAWY EMERYTALNEJ ODRZUCONY W PIERWSZYM CZYTANIU

Wbrew obietnicom wyborczym, jakoby każdy głos obywateli miał być wysłuchany w Parlamencie RP, rządząca większość sejmowa, czyli partia PiS i jej „przybudówki”, odrzuciły w pierwszym czytaniu kolejny obywatelski projekt ustawodawczy – tym razem NASZ projekt ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji (…), znowelizowanej ustawą represyjną z 16 grudnia 2016 r.(czytaj dalej...)

 1. Wystąpienie ANDRZEJA ROZENKA w Sejmie Podczas Prezentacji Obywatelskiego Projektu Ustawy ws. emerytur mundurowych (czytaj całe wystąpienie....)
 2. Wystąpienie ANDRZEJA ROZENKA - zobacz video wystąpienia..
 3. Wystąpienie STEFANA NIESIOŁOWSKIEGO - zobacz video wystąpienia
 4. Wystąpienie MICHAŁA KAMIŃSKIEGOzobacz video wystąpienia
 5. Wystąpienie MIROSŁAWA SUCHONIAzobacz video wystąpienia
 6. Głosowanie(indywidualne) nad Obywatelskim Projektem Ustawy ws. emerytur mundurowych (czytaj całe...)
 7. Sprawozdanie stenograficzne z 60 posiedzenia Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 22 marca 2018 r. (trzeci dzień obrad) - czytaj całość....
 8. Sprawozdanie stenograficzne z wystąpienia Sekretarza Stanu w MSWiA Jarosława Zielińskiego str. 273 (czytaj wystąpienie....)
 9. Galeria zdjęć z Sejmu RP - (zobacz zdjęcia...)
 10. Galeria zdjęć z manifestacji przed Sejmem RP - (zobacz zdjęcia...)

* * * * *

APEL KOMITETÓW PROTESTACYJNYCH FSSM RP (czytaj cały apel....)

 * * * * *

 w dniu 28 lutego 2018 r.  w Parlamencie Europejskim odbędzie się konferencja, której tematem będzie:  "Represje wobec emerytowanych funkcjonariuszy policji i żołnierzy w Polsce". Organizatorami brukselskiej konferencji jest troje europosłów SLD z parlamentarnej frakcji S&D: prof. Bogusław Liberadzki, Krystyna Łybacka oraz Janusz Zemke. Ponadto Federacja Stowarzyszeń Służb Mundurowych w Warszawie. (czytaj dalej....)

Program pobytu w Brukseli
W Brukseli szeroko o ustawie represyjnej
O "ustawie dezubekizacyjnej" w Brukseli
Wystąpienie Andrzeja Rozenka w Parlamencie Europejskim 
Konferencja prasowa po zakończeniu Konferencji w Parlamencie Europejskim
Relacja Darka - jednego z uczeników Konferencji
Galeria zdjęć z Konferencji w Parlamencie Europejskim

Uczestnicy Konferencji w Parlamencie Europejskim w dniu 28 lutego 2018 r.

 * * * * * 

w dniu 27.02.2018 r.Skierowano do I czytania na 60 posiedzeniu Sejmu w dniach 20, 21, 22 i 23 marca 2018 r (druk-2294)(porządek obrad)- Obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin.

To nasze zbieranie podpisów.....brawo MY

 * * * * *

z dnia 26.02.2018 r. - Komunikat Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wskaźnika waloryzacji rent i emerytur w 2018 roku. Wskaźnik ten wynosi 102,98%,  w efekcie najniższa emerytura wzrośnie o 29,80 zł, a przeciętna emerytura z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych – o ok. 67,28 zł. (czytaj dalej...)

komunikat Prezesa ZUS z dnia 20.02.2018 r. w sprawie miesięcznej kwoty przeciętnej emerytury - 2130,68 zł (czytaj dalej...)

- komunikat Prezesa ZUS z dnia 20.02.2018 r. w sprawie miesięcznej kwoty przeciętnej renty - 1799,26 zł  (czytaj dalej....)

 * * * * *

z dnia 15.02.2018 r. - Sąd Okręgowy w Warszawie - na podstawie art. 193 Konstytucji RP postanawia zwrócić się do Trybunału Konstytucyjnego z pytaniem prawnym.....( czytaj postanowienie sygn. akt XIII 1 U 326/18)

 * * * * *

z dnia 14.02.2018 r. - wzór pisma procesowego, wyrażającego stanowisko odwołującego się wobec odpowiedzi ZER.... pismo opracowane przez jedną z naszych koleżanek dot. jej sprawy...(pobierz wzór)

 * * * * *

APEL W SPRAWIE TERMINÓW ROZPRAW SĄDOWYCH

Może nie wszyscy z Was wiedzą, że są już wyznaczone pierwsze terminy rozpraw. Niestety do tej pory nie wiadomo kto dostąpił tego "zaszczytu". Z punktu widzenia przyjęcia przez SO w Warszawie tzw. linii orzeczniczej, polegającej na tym, że Sąd ten, w kolejnych rozstrzygnięciach, będzie powracał do zajętego wcześniej stanowiska w analogicznej sprawie, wynik pierwszych rozpraw będzie miał dla nas znaczenie zasadnicze!

Dlatego kierujemy prośbę do wszystkich, którzy posiadają już sygnaturę sprawy, aby zarejestrowali się na Portalu Informacyjnym Sądu. To właśnie z tego Portalu możecie dowiedzieć się na kiedy wyznaczono Waszą sprawę. Na chwilę obecną Sąd nie wysyła informacji o terminie "pocztą papierową", całą wiedzę można pozyskać właśnie ze strony internetowej. Sama rejestracja jest bezbolesna i nie zajmuje wiele czasu.

Trzeba kliknąć link:  https://portal.waw.sa.gov.pl/login;jsessionid=6w8ess5oka4x1uuq2wjb129lm

Instrukcja jak założyć i zweryfikować konto na portalu sądowym

Jeżeli będziecie wiedzieli na kiedy wyznaczono Wasze sprawy, to poinformujcie niezwłocznie Zespół Prawny Federacji : zespol.prawny@fssm.pl

Aktualne pozostają deklaracje Rzecznika Praw Obywatelskich, Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka oraz Federacji w zakresie udzielenia profesjonalnej pomocy prawnej tym Koleżankom i Kolegom, których odwołania, jako pierwsze, staną na wokandzie SO w Warszawie. Rzecz w tym, aby przed Sądem, w sposób profesjonalny, podnieść wszystkie możliwe argumenty ukazujące bezprawność decyzji Dyrektora ZER i w ten sposób starać się wpłynąć na ukształtowanie linii orzeczniczej. Poinformujcie swoich znajomych, szczególnie nie internetowych, pomóżcie im założyć konto na Portalu. Potraktujcie sprawę priorytetowo !!!

List Prezydenta FSSM RP - Zdzisława Czarneckiego dot. w/w apelu

* * * * *

Na spotkaniu z Rzecznikiem Praw Obywatelskich - Adamem Bodnarem w Kielcach w dniu 26 stycznia 2018 roku była także grupa "represjonowanych policjantów" i przedstawiła swój problem dot. ustawy z 16 grudnia 2016 r, która zabrała im emerytury i zastosowała wobec nich odpowiedzialność zbiorową. Przeczytaj sprawozdanie RPO z tego spotkania.... można także wysłuchać co powiedział Rzecznik na ten temat... (pobierz plik....)
Rzecznik Praw Obywatelskich - Adam Bodnar w Kielcach
* * * * *
W dniach 22 - 26 stycznia 2018 r.  Rzecznik Praw Obywatelskich - Adam Bodnar zaprasza na spotkania regionalne w województwie świętokrzyskim i podkarpackim. Spotkanie w Kielcach odbędzie się w dniu 26 stycznia 2018 r.
w godz. 10.oo - 12.oo 
w Wojewódzkim Domu Kultury im. Józefa Piłsudskiego  ul. ks. Piotra Ściegiennego 2. (czytaj dalej terminarz spotkań...)
Adam Bodnar Rzecznik Praw Obywatelskich
11 stycznia 2018 roku - BYLIŚMY POD SEJMEM !  (zobacz galerię zdjęć...)

Komitet Inicjatywy Ustawodawczej z Panem Andrzejem Rozenkiem złożył  250 tys. podpisów w Sejmie. Obywatelski projekt ustawy w obronie emerytów mundurowych czeka na procedowanie....(potwierdzenie przyjęcia podpisów przez Sejm..)

Relacje video z protestu służb mundurowych przed Sejmem RP
1. Relacja z manifestacji poparcia dla Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej FSSM RP przed Sejmem w dniu 11 stycznia 2018 r. przygotowana przez ZEiR SG Region Ziemia Kłodzka.

2. Nagranie Video-KOD z manifestacji poparcia dla Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej FSSM RP przed Sejmem RP  - część 1    i   część 2