Przeskocz do treści

Bezpłatne leki

powrót

Osoby, które ukończyły 75 rok życia są uprawnione do nabywania bezpłatnych leków. Są to leki na receptę wyszczególnione na liście refundacyjnej. Od 2020 r. recepty na takie leki będą mogli wystawiać również lekarze specjaliści.
Prawo do bezpłatnych leków przysługuje także niektórym grupom pacjentów np. inwalidom wojennym.

Recepta na bezpłatny lek od lekarza specjalisty

Nie tylko lekarz podstawowej opieki zdrowotnej wystawi receptę seniorowi. Od 1 lipca 2020 r. będzie mógł to zrobić również lekarz specjalista. To duże ułatwienie dla osób starszych. Obecnie, gdy stosowanie któregoś z bezpłatnych leków zaleca lekarz specjalista, pacjent musi udać się do lekarza POZ, aby wypisał odpowiednią receptę.

Po zmianach lekarz specjalista również będzie uprawniony do wystawienia recepty w ramach programu „Leki 75+”. Wcześniej sprawdzi on w systemie ilość i rodzaj przepisanych pacjentowi leków. Pacjent będzie mógł również otrzymać receptę od lekarza przy wypisie ze szpitala.

Warto pamiętać, iż prawo do wystawiania recept na bezpłatne leki dla seniorów poza lekarzem ma również pielęgniarka POZ.

E-recepta na bezpłatne leki dla seniorów

Od 8 stycznia 2020 r. recepty na leki będą wystawiane w formie elektronicznej. Papierowo będzie można jednak wystawić w przypadku:
- recepty transgranicznej;
- recepty na leki z importu docelowego;
- braku dostępu do systemu np. gdy lekarz wypisuje receptę podczas wizyty domowej.

To bardzo ważna zmiana. W praktyce senior nie otrzyma bowiem tradycyjnej papierowej recepty a wydruk informacyjny. Jeśli dokona takiego wyboru, będzie mógł otrzymać SMS z odpowiednim kodem lub e-mail z informacją o wystawionej e-recepcie.

Bezpłatne leki w ramach programu 75+

Pacjent od dnia 75 urodzin ma prawo do bezpłatnych leków stosowanych w leczeniu chorób wieku podeszłego. Są one ujęte w części D wykazu refundacyjnego. Recepta na bezpłatny lek dla seniora zawiera w polu „kod uprawnień dodatkowych” symbol „S”.

Na jednej recepcie z lekiem refundowanym mogą znajdować się także leki objęte pełną odpłatnością.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (j. t. Dz. U. z 2019 r., poz. 1373 z późn. zm.);

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem rozwiązań w obszarze e-zdrowia (Dz. U. z 2019 r., poz. 1590);

Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (j. t. Dz. U. z 2019 r., poz. 784 z późn. zm.).

powrót