Przeskocz do treści

Droga sądowa – wzory odwołań

Wszystkie informacje zamieszczone są na podstawie informacji ze stron internetowych: ZG SEiRP FSSM RPSejmu RP Posła Janusza Zemke                                                                                                                                              powrót

W A Ż N E !!! 

10 sierpnia 2018 r. - Kancelaria Radcy Prawnego Aleksandra Karnicka z Warszawy opracowała dla FSSM RP opracowała informacje dla represjonowanych policjantów " Jak prawidłowo zaskarżyć decyzje Ministra Spraw Wewnętrznych  i Administracji w trybie art. 8a ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym.... ( czytaj całość....)

* * * * *

z dnia 14.02.2018 r. - wzór pisma procesowego, wyrażającego stanowisko odwołującego się wobec odpowiedzi ZER.... pismo opracowane przez jedną z naszych koleżanek dot. jej sprawy...(pobierz wzór)

* * * * *

z dnia 07.12.2017 r. - Wniosek w trybie art. 8a ustawy emerytalnej a odwołanie do Sądu - informacja prawna

Do FSSM kierowane są pytania od osób odwołujących się od decyzji Dyrektora ZER o ponownym ustaleniu wysokości emerytury/renty, które  otrzymały z Sądu Okręgowego w Warszawie odpis odpowiedzi pozwanego na odwołanie, a także zostały zobowiązane przez Sąd do przedstawienia informacji, czy odwołujący się wystąpił do Ministra właściwego do spraw wewnętrznych, w trybie art. 8a ustawy emerytalnej, o wyłączenie stosowania wobec niego art. 15c, art. 22a lub art. 24a  ww. ustawy. (czytaj dalej....)

z dnia 05.10.2017 r. - Co ma zrobić ktoś, kto nie złożył odwołania w terminie ?

Przypomnijmy - termin do wniesienia odwołania od decyzji Dyrektora ZER MSWiA o ponownym ustaleniu wysokości emerytury/renty wynosi jeden miesiąc liczony od dnia doręczenia nam takiej decyzji. Co do zasady odwołanie złożone po tym terminie Sąd odrzuci i w ogóle  nie przystąpi do jego merytorycznego rozpoznania (art. 4779  § 1 k.p.c.). (czytaj dalej...)

wzór - Wniosek o nadanie biegu odwołaniu - po pobrania wersja w WORD

z dnia 25.09.2017 r. - Jak napisać pismo procesowe, wyrażające stanowisko odwołującego się wobec odpowiedzi ZER....

Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią i oczekiwaniami naszego środowiska przedstawiamy przykładowy wzór „Pisma procesowego”, będącego formą wyrażenia przez powoda (odwołującego się) swojego stanowiska wobec odpowiedzi pozwanego – Dyrektora Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA na odwołanie od decyzji o ponownym ustaleniu wysokości emerytury/renty. Do zajęcia takiego stanowiska zobowiązuje nas Sąd w ramach czynności przygotowawczych do procesu.  Wzór ten, choć odnosi się do najczęściej podnoszonych przez skarżących zarzutów, ma charakter uniwersalny i może być odpowiednio modyfikowany, w zależności od treści odpowiedzi ZER na indywidualne odwołanie i stawiane w nim zarzuty.

 Wzór pisma procesowego jak odpowiedzieć na pismo do sądu (pdf) - do pobrania wersja w WORD

Uwaga! Załączony wzór pisma procesowego jest tylko propozycją FSSM. Ewentualne jego wykorzystanie powinno być samodzielną decyzją każdego odwołującego się.
                                      Zespół Prawny FSSM

z dnia 30.08.2017 r. - JAK ODPOWIEDZIEĆ NA PISMO SĄDU - dot. DORĘCZENIE ODPISU ODPOWIEDZI NA ODWOŁANIE - na stronach FSSM RP
 z dnia 25.08.2017 r. UZUPEŁNIENIE TREŚCI ODWOŁAŃ OD DECYZJI ZER OBNIŻAJĄCYCH EMERYTURY / RENTY - na stronach FSSM RP

wzór odwołania dot. uzupełnienia odwołania - do pobrania wersja w WORD

pytania i odpowiedzi dotyczące wzorów odwołań od decyzji ZER

1. Czy, a jeżeli tak, to gdzie ująć fakt zwiększenia  emerytury w związku z grupą inwalidzką?
Tak, taką informację najlepiej zamieścić w pierwszej części odwołania "Stan faktyczny" podając o jaki procent i kwotę była zwiększona emerytura przed obniżeniem świadczenia. (czytaj dalej...)

Uwagi internauty do wzorów odwołań – do przemyślenia

Przedstawiam kilka uwag – moich rozterek – napisanych na szybko, odnośnie do istniejących w Internecie wzorów odwołań od zaskarżonej decyzji emerytalnej, wydanej na podstawie ustawy represyjnej z 2016 r.(czytaj dalej...)

informacje o "drodze sądowej"

 1. informacja w sprawie krajowej drogi sądowej dot. ustawy represyjnej
 2. informacja w sprawie międzynarodowej skargi dot. ustawy represyjnej
 3. informator w sprawie drogi sądowej Kancelarii Radcy Prawnego A.Karnicka
 4. informator w sprawie drogi sądowej Kancelarii Pietrzak, Sidor ß Wspólnicy
 5. informator w sprawie drogi sądowej Kancelarii Adwokackiej Monika Gąsiorowska

wzory odwołań z art. 8a ustawy represyjnej

 1. wzór pisma do MSWiA w związku z art. 8a ustawy represyjnej ( wzór nr 1)
 2. wzór pisma do MSWiA w związku z art. 8a ustawy represyjnej ( wzór nr 2)
 3. wzór pisma dot. odwołania od decyzji MSWiA do Naczelnego Sądu Administracyjnego

wzory odwołań od decyzji ZER do Sądu Okręgowego w Warszawie (modyfikacja 28.06.2017 r.)

 1. wzór odwołania dla emerytów, którzy pełnili służbę przed i po 1990 r.Kancelaria Pietrzak Sidor & Wspólnicy do pobrania wersja w WORD

 2. wzór odwołania dla emerytów, którzy pełnili służbę wyłącznie przed 1990 r.Kancelaria Pietrzak Sidor & Wspólnicy do pobrania wersja w WORD

 3. wzór odwołania dla rencistów inwalidzkich, którzy pełnili służbę przed i po 1990 r. Kancelaria Pietrzak Sidor & Wspólnicy do pobrania wersja w WORD
 4. wzór odwołania dla rencistów inwalidzkich, którzy pełnili służbę wyłącznie przed 1990 r.  Kancelaria Pietrzak Sidor & Wspólnicy do pobrania wersja w WORD
 5. wzór odwołania dla rencistów rodzinnych po zmarłych funkcjonariuszach, którzy pełnili służbę  przed i po 1990 r. Kancelaria Pietrzak Sidor & Wspólnicy do pobrania wersja w WORD
 6. wzór odwołania dla rencistów rodzinnych po zmarłych funkcjonariuszach, którzy pełnili służbę wyłącznie przed 1990 r.Kancelaria Pietrzak Sidor & Wspólnicy do pobrania wersja w WORD
 7. wzór odwołania dla emerytów, którzy pełnili służbę po 1990 r, zaś przed 1990 r. pełnili służbę wojskową. Kancelaria Pietrzak Sidor & Wspólnicy do pobrania wersja w WORD
 8. wzór odwołania dla rencistów inwalidzkich, którzy pełnili służbę po 1990 r., zaś przed 1990 r. pełnili służbę wojskową. Kancelaria Pietrzak Sidor & Wspólnicy do pobrania wersja w WORD
 9. wzór odwołania dla rencistów rodzinnych po zmarłych funkcjonariuszach, którzy pełnili służbę po 1990 r., zaś przed 1990 r. pełnili służbę wojskową. Kancelaria Pietrzak Sidor & Wspólnicy do pobrania wersja w WORD
 10. wzór odwołania od decyzji ZER do Sądu Okręgowego w Warszawie oprac. adwokat dr hab. Anna Rakowska-Trela do pobrania wersja w WORD
 11. wzór odwołania dla emerytów, którzy pełnili służbę przed i po 1990 r. oprac. adwokat dr hab. Anna Rakowska-Trela do pobrania wersja w WORD
 12. wzór odwołania dla emerytów, którzy pełnili służbę tylko przed 1990 r. oprac. adwokat dr hab. Anna Rakowska-Trela do pobrania wersja w WORD
 13. wzór odwołania dla renty inwalidzkiej oprac. adwokat dr hab. Anna Rakowska-Trela do pobrania wersja w WORD
 14. wzór odwołania dla renty rodzinnej, którzy pełnili służbę przed i po 1990 r. oprac. adwokat dr hab. Anna Rakowska-Trela do pobrania wersja w WORD
 15. wzór odwołania dla renty rodzinnej, którzy pełnili służbę tylko przed 1990 r. oprac. adwokat dr hab. Anna Rakowska-Trela do pobrania wersja w WORD

opinie prawne powołane we wzorach odwołań

 1. opinia prawna Sądu Najwyższego z dnia 09 grudnia 2016 r.
 2. uzasadnienie Biura Analiz Sejmowych do rządowego projektu ustawy druk.1061
 3. opinia - Helsińska Fundacja Praw Człowieka z dnia 13 grudnia 2016 r.
 4. opinia - prof. dr hab. Marek Chmaj z dnia 25 listopada 2016 r. 
 5. opinia - adwokat dr hab. Anna Rakowska-Trela z dnia 09 stycznia 2017 r.
 6. opinia - dr Ryszard Balicki z dnia 09 stycznia 2017 r.
 7. opinia - prof. dr hab. Dariusz Dudek dla Kancelarii Prezydenta RP
 8. opinia - dr hab. Magdalena Szczepańska z dnia 16 czerwca 2015 r.
 9. opinia - prof. dr hab. Hubert Izdebski z dnia 01 marca 2017 r.

Opinie prawne dot. uznania w represyjnej ustawie z dnia 16 grudnia 2016 r. Zarządu Łączności, za jednostkę wykonującą czynności operacyjno-techniczne niezbędne w działalności Służby Bezpieczeństwa.

 1. opinia prawna - prof. nadzw. dr hab. Anna Rakowska-Trela
 2. opinia prawna - dr Justyna Bieda

Opinie prawne dotyczące możliwości bezpośredniego stosowania Konstytucji RP w procesie orzekania na podstawie ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji (…) zmienionej ustawą represyjną z dnia 16 grudnia 2016 r.:

 1. opinia prawna - prof. dr hab. Marek CHMAJ - Kancelaria Radcowska Chmaj i Wspólnicy Sp. k.
  Opinia sporządzona na zlecenie Związku Byłych Funkcjonariuszy Służb Ochrony Państwa.
 2. opinia prawna - prof. nadzw. dr hab. Anna RAKOWSKA-TRELA.
  Opinia sporządzona na zlecenie Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych.
 3. opinia prawna - prof. nadzw. dr hab. Sabina GRABOWSKA.
  Opinia sporządzona na zlecenie Krajowego Związku Emerytów I Rencistów Służby Więziennej z s. w Łodzi.
 4. opinia prawna - prof. UMCS. dr hab. Sławomir PATYRA.
  Opinia sporządzona na zlecenie Stowarzyszenia Komendantów Policji Polskiej.
 5. opinia prawna - dr. Jerzy RYCHLIK.
  Opinia sporządzona na zlecenie Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP.
 6. opinia prawna - dr. Mariusz BIDZIŃSKI.
  Opinia sporządzona na zlecenie Krajowego Związku Emerytów I Rencistów Służby Więziennej z s. w Łodzi.
 7. opinia prawna - dr. Rafał TRZECIAKOWSKI.
  Opinia sporządzona na zlecenie Stowarzyszenia Komendantów Policji.