Przeskocz do treści

Ekwiwalent za urlop

Kalendarium i dokumenty dot. wyroku Trybunału Konstytucyjnego syg. akt 7/15 z dnia 30 października 2018 r. 

* * * * *                                                                                                                             powrót

22 stycznia 2019 r. - Przedstawiam odpowiedź Biura Kadr i Szkolenia Komendy Głównej Policji z 17 stycznia 2019 roku, na wystąpienie Prezesa ZG SEiRP do Komendanta Głównego Policji z 17 grudnia 2018 roku, w sprawie wyrównania wypłaty ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy.

Pismo SEiRP do KGP z dnia 17 grudnia 2018 r.
Odpowiedź KGP do SEiRP z dnia 17 stycznia 2019 r.

* * * * *

03 stycznia 2019 r. - FSSM RP, na podstawie § 9 pkt 5 Statutu Federacji, z własnej inicjatywy, przesłała w dniu dzisiejszym do Dyrektora Departamentu Porządku Publicznego MSWiA wstępne Stanowisko w sprawie projektu nowelizacji, z jednoczesnym wnioskiem o uwzględnienie Federacji w procesie konsultacji publicznych w ramach dalszych prac legislacyjnych nad projektem ww. ustawy na szczeblu Rady Ministrów, co pozwoliłoby nam na kompleksowe wyrażenie naszego stanowiska wobec końcowej wersji przyjętych w nim uregulowań prawnych.

Stanowisko Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP

* * * * *

31 grudnia 2018 r. - ZG NSZZ Policjantów otrzymał w dniu 28 grudnia 2018 r.  do zaopiniowania projekt ustawy o zmianie ustawy o Policji w sprawie ekwiwalentu za niewykorzystany urlop. Projekt n/w ustawy stanowi wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego.

Projekt ustawy o policji zmieniającej art 115 w sprawie ekwiwalentu za urlop

Opina ZG NSZZ Policjantów  do projektu ustawy w sprawie ekwiwalentu za urlop

* * * * *

19 grudnia 2018 r. - FSSM RP otrzymało odpowiedź od Komendanta Głównego Policji o tym,  że już 2 listopada 2018 r. przesłał do MSWiA projekt nowelizacji ustawy o Policji w zakresie zasad obliczania ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy.( czytaj cały dokument)

* * * * *

19 grudnia 2018 r. - Biuro Zarządu Głównego SEiRP w związku z telefonicznymi i e-mailowymi skargami oraz prośbami o interwencję, związanymi z brakiem jednolitego trybu postępowania organów Policji w sprawie wniosków policjantów zwolnionych ze służby dotyczącymi wypłaty wyrównania należnego (w związku z wyrokiem TK) ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, Prezes ZG SEiRP – kolega Antoni Duda zwrócił się do Komendanta Głównego Policji z wnioskiem o niezwłoczne wdrożenie, zunifikowanej dla wszystkich jednostek Policji, procedury opartej na zasadach postępowania administracyjnego. (czytaj cały dokument)

* * * * *

03 grudnia 2018 r. - FSSM RP opracowała informację prawną dot. wypłaty ekwiwalentu za niewykorzystany urlop dla małżonków (spadkobierców) po zmarłym funkcjonariuszu..(czytaj całość...)

propozycja wniosku o wypłatę dla małżonków 

* * * * *

02 grudnia 2018 r. - W związku z tym, że wypłata ekwiwalentu za niewykorzystany urlop na podstawie wyroku TK z dnia 30 października 2018 r. (sygn. K 7/15) o niezgodności art. 115 a ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji z Konstytucją RP, może się przedłużyć FSSM RP wystąpiła 29 listopada br. do Komendanta Głównego Policji pismem z prośbą o jak najszybsze podjęcie działań legislacyjnych w tej sprawie.

Pismo FSSM RP do Komendanta KGP