Przeskocz do treści

Ekwiwalent za urlop

Kalendarium i dokumenty dot. wyroku Trybunału Konstytucyjnego sygn. akt P 7/15 z dnia 30 października 2018 r.
oraz
sygn. akt P 7/21 z dnia 15 lutego 2021 r. 

                                                                                                                       powrót

* * * * * * * * * *

11 listopada 2021 r. - adwokat Wojciech Wieruszewski z Kancelarii Adwokackiej Ł&W Wieruszewski z Poznania - pisze:

Szanowni Państwo,
uprzejmie informuję, że niestety z uwagi na kolejne pytanie prawne zadane Trybunałowi Konstytucjonalnemu przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku, Państwa sprawy pozostały zawieszone. Niestety nasze zażalenia na postanowienia o zawieszeniu postepowania nie zostały uwzględnione przez Naczelny Sąd Administracyjny, który również wskazał, że musimy poczekać na kolejne orzeczenie Trybunału.
Jednakże informuje, że cały czas pozostajemy zgłoszeni jako pełnomocnicy w Państwa sprawach i będziemy je prowadzić do samego końca - będziemy się nimi zajmować również po wydaniu – miejmy nadzieję – korzystnego wyroku przez Trybunał.

* * * * * * * * * *

19 października 2021 r. - Jan Gaładyk z Zarządu Głównego SEiRP informuje, że na stronie internetowej ZG SEiRP https://www.seirp.pl/roszczenie-o-wyplate-wyrownania... - umieściliśmy najnowszą informację dot. roszczenia o wyrównanie wypłaty wyrównania ekwiwalentu w którym przypominamy wszystkim zwolnionym ze służby w Policji po
19 października 2001 roku, którzy jeszcze nie złożyli wniosków o wyrównanie ekwiwalentu, że mogą to jeszcze skutecznie zrobić do 7 listopada 2021 roku. Ponadto prezentujemy informację o wniosku do Prezesa NSA o podjęcie uchwały w trybie zgodnym z art. 264 § 2 p.p.s.a. w związku z art. 15 § 1 pkt 2 p.p.s.a. w sprawie powstałych rozbieżności w interpretacji art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 14 sierpnia 2020r.c o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, o zmianie ustawy o służbie więziennej oraz niektórych innych ustaw, która weszła w życie 1 października 2020roku. Niestety 15 października 2021 roku otrzymaliśmy odpowiedź z której wynika, że orzecznictwo NSA jest już jednolite i nie ma potrzeby wywoływania takiej uchwały NSA. Problem tylko polega na tym, że NSA teraz już jednolicie zawiesza wszystkie postępowania wszczęte wnioskami o wypłatę wyrównania ekwiwalentu. Ta jednolitość sprowadza się niestety do seryjnego zawieszania postępowań i uzasadniana jest pytaniem prawnym WSA w Białymstoku. Uprzejmie proszę o upowszechnienie informacji w Kołach i wśród wszystkich zainteresowanych uzyskaniem wyrównania ekwiwalentu.

czytaj także:

* * * * * * * * * *

06 maja 2021 r. - Prezes ZOW SEiRP Kielce Izabella Jaros rozmawiała z adwokatem Wojciechem Wieruszewskim z Kancelarii Adwokackiej Ł&W Wieruszewski z Poznania w sprawie ekwiwalentu za niewykorzystany urlop. Kancelaria podejmie się reprezentacji byłych funkcjonariuszy policji na każdym etapie postępowania administracyjnego (także zawieszonych). W przypadku zawieszonych postepowań złożymy wnioski o ich podjęcie, zaś na decyzje Sądu w tym zakresie przysługuje także zażalenie. Kancelaria sprawy prowadzi pro bono, ewentualne wynagrodzenie to dopiero koszty zastępstwa prawnego zasądzone nam przez Sąd od Policji.

Aby kancelaria mogła nas reprezentować należy:

  • przesłać czytelnie podpisany dokument pełnomocnictwa - pobierz doc. pobierz pdf.
  • kopię wniesionej skarg
  • kopię informacji o zawieszeniu postepowania

Dokumenty przesłać na adres:
Radca Prawny Emil Łukasik
ul. Marcelińska 94/103
60-324 Poznań

W treści wiadomości mailowej - w.wieruszewski@kancelaria-lw.com proszę o podanie numeru telefonu celem ułatwienia kontaktu. W razie potrzeby będziemy się z Państwem kontaktować. Kancelaria zaprasza do zapoznania się ze stroną internetową, na której na bieżąco publikuje istotne informacje na temat powyższej problematyki www.kancelaria-lw.com 

* * * * * * * * * *

05 maja 2021 r. - Na kieleckiej stronie Gazety Wyborczej 30 kwietnia br. ukazał się artykuł Marcina Sztandera pt.: "Byli policjanci kontra policja. Po wyroku TK masowo sądzą się o wypłatę wyrównań". "(...)  Kielecki sąd administracyjny jest zasypany wnioskami byłych policjantów, którzy domagają się ponownego naliczenia ekwiwalentu za niewykorzystany urlop. I jak na razie niemal zawsze wygrywają. Wniosków jest naprawdę dużo - do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach trafiło ich w tym roku, według danych z czwartku, już 184. Dla porównania wydział, w którym są rozpatrywane, średnio miesięcznie otrzymuje około 100 wszystkich wniosków.(...)" - (czytaj całość...)

* * * * * * * * * *

17 kwietnia 2021 r. - Na stronie Kancelarii Adwokackiej Ł&W Wieruszewski z Poznania ukazała się informacja dot. ekwiwalentu za urlop. "Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach, po rozpoznaniu skargi wniesionej przez naszą Kancelarię wydał korzystny dla naszego klienta  wyrok, którego reprezentujemy PRO BONO na mocy którego uchylił decyzje organu I i II Instancji w przedmiocie odmowy ponownego przeliczenia i wypłaty ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy i dodatkowy. Korzystne rozstrzygnięcia stanowią potwierdzenie prezentowanego przez prawników naszej Kancelarii stanowiska, iż funkcjonariuszom Policji, którzy odeszli ze służby po 19 października  2001 roku należy się ekwiwalent pieniężny za 1 dzień niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego lub dodatkowego, który  ustala się w wysokości 1/21 części miesięcznego uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze stałym należnego policjantowi na ostatnio zajmowanym stanowisku służbowym."

Wojewódzkie Sądy Administracyjne uchylają decyzje organów Policji

* * * * * * * * * *

09 kwietnia 2021 r. - Sprawa ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy i dodatkowy ponownie w TK pod sygnaturą P7/21.  Podmiotem inicjującym postępowanie jest Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku, który zadał - pytanie prawne czy art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 14 sierpnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw w zakresie, w jakim wyłącza stosowanie przepisu art. 115a ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 października 2020 r. do spraw dotyczących ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy lub dodatkowy wszczętych po dniu 6 listopada 2018 r. w odniesieniu do policjantów zwolnionych ze służby przed dniem 6 listopada 2018 r. jest zgodny z art. 2, art. 8 ust. 1, art. 32 ust. 1, art. 190 ust. 1, 3 i 4 Konstytucji RP. 

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku
Metryka sprawy P 7/21 w TK

* * * * * * * * * *

09 marca 2021 r. - Na stronie Dziennik Gazeta Prawna w dniu dzisiejszym ukazał się artykuł pt. "Policyjne urlopy znów w TK" autorstwa Paulina Szewioła.  "Naruszenie zasady zaufania obywateli do państwa i stanowionego przez nie prawa oraz zasady równości to główne zarzuty do specustawy zmieniającej zasady obliczania ekwiwalentu za niewykorzystany urlop. Sprawa ma swoje źródło w wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 30 października 2018 r. (sygn. akt K7/15), który zapadł w sprawie z wniosku Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów. TK uznał, że art. 115a ustawy o policji (t. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 161) jest niezgodny z konstytucją w części, w jakiej przewidywał, że ekwiwalent za jeden dzień niewykorzystanego urlopu powinien być liczony wedle stawki 1/30 części miesięcznego uposażenia funkcjonariusza wraz z dodatkami. Wyrok wszedł w życie 6 listopada 2018 r.(...) - czytaj całość...

* * * * * * * * * *

27 stycznia 2021 r. - Na stronie ZG SEiRP można przeczytać -  "Już ponad dwa lata wspieramy tysiące naszych Koleżanek i Kolegów w trudnej drodze dochodzenia roszczeń z tytułu należnego wyrównania ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy lub dodatkowy. Świadczenie to stało się wymagalne z dniem 6 listopada 2018 roku z chwilą opublikowania wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 30 października 2018 r. sygn. akt K 7/15 (Dz. U. z 2018 r. poz. 2102/."

Wniosek ZG SEiRP do Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 15.01.2021 r.

* * * * * * * * * *

04 listopada 2020 r. - Z dniem 1 października 2020 roku weszła w życie ustawa wprowadzająca nowe brzmienie art. 115a ustawy o Policji. Ustawodawca określił sposób wyliczenia ekwiwalentu w wysokości 1/21 części miesięcznego uposażenia policjanta wraz z dodatkami o charakterze stałym. W związku z brzmieniem art. 9 ust.1 ustawy z dnia 14 sierpnia 2020r. organy Policji już odmawiają wypłaty wyrównania ekwiwalentu: 

      Art. 9. 1. Przepis art. 115a ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą stosuje się do spraw dotyczących wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy lub dodatkowy wszczętych i niezakończonych przed dniem 6 listopada 2018 r. oraz do spraw dotyczących wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy lub dodatkowy policjantowi zwolnionemu ze służby od dnia 6 listopada 2018 r. Ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop wypoczynkowy lub dodatkowy za okres przed dniem 6 listopada 2018 r. ustala się na zasadach wynikających z przepisów ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu obowiązującym przed dniem 6 listopada 2018 r. Przy obliczaniu wysokości ekwiwalentu pieniężnego przysługującego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy lub dodatkowy za rok 2018 określa się proporcję liczby dni niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego lub dodatkowego przysługującego przed dniem 6 listopada 2018 r. oraz od dnia 6 listopada 2018 r. (Dziennik Ustaw – 68 – Poz. 1610).

Powyższym ustawodawca zapisem art. 9 niejako anulował orzeczenie TK. Oznacza to, że roszczenia z tytułu wyrównania ekwiwalentu za urlop trzeba będzie dochodzić przed sądem wnosząc skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po otrzymaniu odmownej decyzji od organu II instancji.

 wzór odwołania od odmownej decyzji Komendanta Policji .pdf 
wzór odwołania od odmownej decyzji Komendanta Policji .doc

* * * * * * * * * *

23 września 2020 r.CO Z EKWIWALENTEM ZA NIEWYKORZYSTANY URLOP? - na stronie Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP możemy przeczyać: "14 sierpnia br. uchwalone zostały nowe przepisy dot. wypłacania przechodzącym na emeryturę funkcjonariuszom ekwiwalentu za niewykorzystany urlop. Ujednoliciły one zasady obliczania ekwiawalentu we wszystkich służbach mundurowych, które zostały zróżnicowane w 2001 r. Niestety ustawodawca uznał, że wyrównanie ekwiwalentu należy się wyłącznie tym, którzy odeszli na emerytury dopiero po 6 listopada 2018 r. czyli po dacie po ogłoszenia wyroku TK w tej sprawie, a nie po 2001 r. czym zmusza pozostałych do indywidualnego wstępowania na drogę sądową w celu uzyskania równowartości wyrównania ekwiwalentu, czyli różnicy między kwotą należną według obecnego przelicznika a sumą wypłaconą według poprzedniego – niekorzystnego przelicznika.  Ilu emerytom mundurowym będzie się to kalkulowało?

Informacja prawna Komisji Prawnej FSMM RP dot. ekwiwalentu za niewykorzystany urlop (stan prawny na dzień 18 września 2020 r.)

* * * * *

02 lipca 2020 r. - na stronie rp.pl ukazał się artykuł o wygranym procesie jaki toczył się przed WSA w Krakowie dot. wypłaty ekwiwalentu za zaległy  urlop zgodnie z wyrokiem TK 7/15 - wyrok jest nieprawomocny.

Ekwiwalent dla policjanta za niewykorzystany urlop - wyrok WSA

* * * * *

20 maja 2020 r. - na stronie InfoSecurity24.pl ukazał się artykuł, w którym m.in. jest informacja na temat ekwiwalentu za niewykorzystany urlop policjantów. Można tam przeczytać..."(...)  Wszystko wskazuje na to, że prace nad superustawą – mimo trwającej wciąż epidemii koronawirusa – nie zostały zatrzymane, a MSWiA jest zdeterminowane by nowe regulacje weszły w życie jeszcze w tym roku.  Tak wynika przynajmniej z informacji, jakie po niedawnym spotkaniu  z wiceszefem MSWiA przekazało Biuro Prasowe Zarządu Głównego NSZZ Policjantów. (...) - czytaj całość...

ZESTAWIENIE UWAG ZGŁOSZONYCH DO PROJEKTU USTAWY W TABELI PONIŻEJ (źródło: Związek Zawodowy Strażaków FLORIAN)

* * * * *

10 marca 2020 r. - na stronie Zarządu Głównego SEiRP - znajduje się informacja dot. "mapy drogowej" postępowania w sprawie ekwiwalentu za urlop oraz wzory dokumentów do wykorzystania....

strona ZG SEiRP - Ekwiwalent za niewykorzystany urlop

* * * * *

29 stycznia 2020 r. - Publikujemy orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie w sprawie ekwiwalentów za niewykorzystane urlopy – III SA/Kr 1246/19 – Wyrok WSA w Krakowie z 2020-01-14. Warto przeczytać całe uzasadnienie do sentencji orzeczenia, które w wyjątkowo wyczerpujący i nie budzący wątpliwości sposób opisuje sytuację prawną w kwestii wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystane urlopy wypoczynkowe.

III SA/Kr 1246/19 – Wyrok WSA w Krakowie z 2020-01-14

* * * * *

16 października 2019 r. - "(...) Funkcjonariusze Policji, Centralnego Biura  Antykorupcyjnego i Służby Ochrony Państwa skarżą się, że nie otrzymują ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop. Taka sytuacja jest wynikiem niewykonania wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 30 października 2018 r. Narusza to prawa i wolności obywatelskie funkcjonariuszy, którzy wytaczają z tego tytułu procesy – wskazuje Rzecznik Praw Obywatelskich.(...)"

Artykuł z dnia 16.10.2019 r. w Rzeczpospolitej
Stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich 

* * * * *

22 stycznia 2019 r. - Przedstawiam odpowiedź Biura Kadr i Szkolenia Komendy Głównej Policji z 17 stycznia 2019 roku, na wystąpienie Prezesa ZG SEiRP do Komendanta Głównego Policji z 17 grudnia 2018 roku, w sprawie wyrównania wypłaty ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy.

Pismo SEiRP do KGP z dnia 17 grudnia 2018 r.
Odpowiedź KGP do SEiRP z dnia 17 stycznia 2019 r.

* * * * *

03 stycznia 2019 r. - FSSM RP, na podstawie § 9 pkt 5 Statutu Federacji, z własnej inicjatywy, przesłała w dniu dzisiejszym do Dyrektora Departamentu Porządku Publicznego MSWiA wstępne Stanowisko w sprawie projektu nowelizacji, z jednoczesnym wnioskiem o uwzględnienie Federacji w procesie konsultacji publicznych w ramach dalszych prac legislacyjnych nad projektem ww. ustawy na szczeblu Rady Ministrów, co pozwoliłoby nam na kompleksowe wyrażenie naszego stanowiska wobec końcowej wersji przyjętych w nim uregulowań prawnych.

Stanowisko Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP

* * * * *

31 grudnia 2018 r. - ZG NSZZ Policjantów otrzymał w dniu 28 grudnia 2018 r.  do zaopiniowania projekt ustawy o zmianie ustawy o Policji w sprawie ekwiwalentu za niewykorzystany urlop. Projekt n/w ustawy stanowi wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego.

Projekt ustawy o policji zmieniającej art 115 w sprawie ekwiwalentu za urlop

Opina ZG NSZZ Policjantów  do projektu ustawy w sprawie ekwiwalentu za urlop

* * * * *

19 grudnia 2018 r. - FSSM RP otrzymało odpowiedź od Komendanta Głównego Policji o tym,  że już 2 listopada 2018 r. przesłał do MSWiA projekt nowelizacji ustawy o Policji w zakresie zasad obliczania ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy.( czytaj cały dokument)

* * * * *

19 grudnia 2018 r. - Biuro Zarządu Głównego SEiRP w związku z telefonicznymi i e-mailowymi skargami oraz prośbami o interwencję, związanymi z brakiem jednolitego trybu postępowania organów Policji w sprawie wniosków policjantów zwolnionych ze służby dotyczącymi wypłaty wyrównania należnego (w związku z wyrokiem TK) ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, Prezes ZG SEiRP – kolega Antoni Duda zwrócił się do Komendanta Głównego Policji z wnioskiem o niezwłoczne wdrożenie, zunifikowanej dla wszystkich jednostek Policji, procedury opartej na zasadach postępowania administracyjnego. (czytaj cały dokument)

* * * * *

03 grudnia 2018 r. - FSSM RP opracowała informację prawną dot. wypłaty ekwiwalentu za niewykorzystany urlop dla małżonków (spadkobierców) po zmarłym funkcjonariuszu..(czytaj całość...)

propozycja wniosku o wypłatę dla małżonków 

* * * * *

02 grudnia 2018 r. - W związku z tym, że wypłata ekwiwalentu za niewykorzystany urlop na podstawie wyroku TK z dnia 30 października 2018 r. (sygn. K 7/15) o niezgodności art. 115 a ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji z Konstytucją RP, może się przedłużyć FSSM RP wystąpiła 29 listopada br. do Komendanta Głównego Policji pismem z prośbą o jak najszybsze podjęcie działań legislacyjnych w tej sprawie.

Pismo FSSM RP do Komendanta KGP