Przeskocz do treści

Inne ulgi

powrót

Muzea i teatry

Emeryci, renciści oraz osoby niepełnosprawne wraz ze swoimi opiekunami mają ustawową zniżkę na wejściówki do wszystkich muzeów państwowych. Wysokość tych ulg nie jest jednak określona w ustawie, przez co jej wysokość oraz dni, w których obowiązuje ustalana jest indywidualnie przez dyrektora poszczególnych placówek muzealnych.

Teatry nie są objęte żadnym ustawowym obowiązkiem zniżek. Tańsze bilety na spektakle są uzależnione wyłącznie od samego szefostwa teatru. Obecnie przy dużej liczbie powstających nowych, prywatnych teatrów często można spotkać ciekawą ofertę promocyjną kierowaną do poszczególnych grup wiekowych, przede wszystkim studentów oraz emerytów, rencistów i niepełnosprawnych

Uwaga!
O zniżkach obowiązujących w muzeach i teatrach najłatwiej dowiedzieć się na stronach internetowych oraz w kasach biletowych.

Bilety lotnicze

Na przeloty pasażerskie emeryt może uzyskać zniżkę w Polskich Liniach Lotniczych LOT. Oferują one pule biletów, po specjalnej cenie, dedykowanych dla seniorów. Do tych biletów mają prawa osoby, które ukończyły 60 rok życia. Zniżki są udzielane w kwocie maksymalnie do 25 proc. ceny biletu i obejmują przede wszystkim loty do Stanów Zjednoczonych, Kanady oraz Izraela. Bilety te należy zarezerwować z odpowiednim wyprzedzeniem. Można to uczynić zarówno za pomocą Internetu jak i tradycyjnie w kasie na lotnisku.

Uwaga!
Zagraniczne, prywatne linie lotnicze również posiadają promocje. Są one jednak sezonowe i nie zawsze zależą od wieku klienta.

Seniorom łatwiej uzyskać paszport

Osoby starsze uprawnione są do ulg w opłacie za wydanie paszportu lub do całkowitego zwolnienia z takiej opłaty. Dokument otrzymamy w urzędzie wojewódzkim, a za granicą - w konsulacie.

Całkowite zwolnienie z opłaty
Całkowicie zwolnione z opłaty za wydanie paszportu są osoby, które ukończyły 70 rok życia. Opłaty paszportowej nie pobiera się także od osób przebywających w domach pomocy społecznej lub w zakładach opiekuńczych albo korzystających z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych, jeżeli ich wyjazd za granicę następuje w celu długotrwałego leczenia lub w związku z koniecznością poddania się operacji.Poza seniorami z opłaty paszportowej zwolnione są osoby, które złożyły wniosek o wymianę paszportu z powodu jego wady technicznej oraz żołnierze wyznaczeni do pełnienia służby poza granicami państwa (z wyjątkiem żołnierzy zawodowych).

Ulga w opłacie

Ulga 50 % w opłacie paszportowej przysługuje:

  • emerytom, rencistom, osobom niepełnosprawnym i współmałżonkom tych osób, pozostających na ich wyłącznym utrzymaniu,
  • osobom przebywającym w domach pomocy społecznej lub w zakładach opiekuńczych, albo korzystających z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych,
  • kombatantom i innym osobom będącymi ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,
  • osobom małoletnim do czasu podjęcia ustawowo określonego obowiązku szkolnego, uczniom i studentom.

Opłata za wydanie paszportu wynosi 140 zł za paszport ważny 10 lat. W przypadku paszportów tymczasowych opłata wynosi 30 zł. Paszport wydaje wojewoda właściwy ze względu na miejsce pobytu stałego osoby ubiegającej się o dokument paszportowy, a w razie braku takiego miejsca wojewoda właściwy ze względu na ostatnie miejsce stałego pobytu tej osoby, a za granicą konsul. Co do zasady paszport powinniśmy odebrać osobiście. Jednak za osoby ubezwłasnowolnione całkowicie mogą uczynić to opiekunowie ustanowieni przez sąd.

Dokument paszportowy uprawnia do przekraczania granicy i pobytu za granicą oraz poświadcza obywatelstwo polskie, a także tożsamość osoby w nim wskazanej w zakresie danych, jakie ten dokument zawiera.

Podstawa prawna:

powrót