Przeskocz do treści

Fundusz socjalny emerytów i rencistów Policji woj. świętokrzyskiego

Zasady przyznawania środków z funduszu socjalnego emerytów
i rencistów policji województwa świętokrzyskiego,

stosowane przez Komisję Socjalną do spraw przyznawania świata socjalnych dla emerytów i rencistów Policji województwa świętokrzyskiego oraz ich rodzin w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Kielcach.

Osoby uprawnione do korzystania z funduszu socjalnego:

Osobami uprawnionymi do korzystania z funduszu socjalnego są:
1. emeryci policyjni,
2. renciści policyjni,
3. członkowie rodzin osób wymienionych w punkcie 1 i 2 tj.:
a) małżonkowie,
b) dzieci własne, dzieci małżonka, dzieci przysposobione przyjęte na      wychowanie w ramach rodziny zastępczej, które nie ukończyły 18 roku życia, a w razie uczęszczania do szkoły do ukończenia 24 lat albo 25 lat, jeżeli odbywają studia w szkole wyższej, a ukończenie 25 lat przypada na ostatni lub przed ostatni rok studiów, albo dzieci, które posiadają status osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym lub umiarkowanym, nabyty przed osiągnięciem wieku określonego powyżej,
4. osoby uprawnione do policyjnej renty rodzinnej,
5. osoby uprawnione do zasiłku pogrzebowego które poniosły faktyczne koszty pogrzebu uprawnionego. (czytaj cały dokument...)
Załączniki:
- wniosek o przyznanie świadczenia socjalnego
- oświadczenie RODO
- oświadczenie o dochodach rodziny uprawnionej do przyznania świadczenia socjalnego
- oświadczenie o sposobie przekazania świadczenia socjalnego