Przeskocz do treści

USTAWA REPRESYJNA

Interpelacje poselskie            Obywatelska Inicjatywa Ustawodawcza           Skutki ustawy            Kancelarie adwokackie                   Wyroki sądowe       Droga sądowa - wzory pism                    Wnioski do IPN                   Konferencje-Sejm-RPO   

* * * * * * * * * *

06 października 2023 r. – odbyło się Forum Emerytów Służb Mundurowych  wydarzenie, które było współorganizowane przez Kancelarię A. Oszczęda – Ł. Sowa Radcowie Prawni i Adwokaci oraz Bractwo Mundurowe RP. W spotkaniu uczestniczyło wiele osób. Rozmawiano o naszych sprawach - osób poszkodowanych ustawą represyjną, tzn. ustawą z 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy oraz ich rodzin, zwaną także ustawą dezubekizacyjną.
W załączeniu materiały, które zostały zaprezentowane przez prelegentów i były przedmiotem tego spotkania.
Prelegentami byli:
- radca prawny Anna Oszczęda
- członkini Bractwa Mundurowego RP i współorganizatora wydarzenia
- adwokat Łukasz Sowa
- radca prawny Grzegorz Chajnowski
- aplikant radcowski Tomasz Kolanoś

* * * * * * * * * *

26 kwietnia 2023 r - Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 8 lutego 2023 r. Sygn. akt I USKP 86/22
SKŁAD ORZEKAJĄCY:
SSN Romuald Dalewski (przewodniczący)
SSN Robert Stefanicki (sprawozdawca)
SSN Renata Żywicka

w sprawie z odwołania E. G.
przeciwko Dyrektorowi Zakładu Emerytalno - Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji o wysokość emerytury policyjnej i policyjnej renty inwalidzkiej, po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w dniu 8 lutego 2023 r.,
skargi kasacyjnej ubezpieczonego od wyroku Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 18 maja 2021 r., sygn. akt III AUa 253/21,
oddala skargę kasacyjną.

(czytaj całe uzasadnienie w/w wyroku...)

* * * ** * * * *

15 kwietnia 2023 r. - Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej postanowieniem z dnia 13 marca 2023 r. M.P.2023.393 - Akt indywidualny - Wersja od: 7 kwietnia 2023 r.)powołał do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego. Na podstawie art. 179 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa, powołuję niżej wymienione osoby do pełnienia urzędu:
na stanowisku sędziego Sądu Apelacyjnego:
1. Jarosław Jerzy Błaziak - w Lublinie,
2. Sebastian Marek Brzozowski - w Gdańsku,
3. Janusz Kotas - w Gdańsku,
4. Krzysztof Kwaśniak - w Krakowie - (czytaj uchwałę KRS 1417/2021)
5. Anna Patuła - w Krakowie - (czytaj uchwałę KRS 1420/2021)
6. Arkadiusz Ziarko - w Warszawie.

W dniu 13 stycznia 2023 r. - Prezydent Andrzej Duda powołał kolejną grupę 26 neo-sędziów - w tym także na stanowisko sędziego Sądu Apelacyjnego w Krakowie
- Annę Olszewską - (czytaj uchwalę KRS 700/2021)

* * * ** * * * *

16 grudnia 2022 r. - W Sejmie RP odbyła się konferencja prasowa Lewicy i Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP w sprawie ustawy represyjnej z 16 grudnia 2016 r. " (...) - Lewica zawsze stała i będzie stać po stronie represjonowanych funkcjonariuszy mundurowych. Nie akceptujemy ustawy, która 6 lat temu został przyjęta w Sali Kolumnowej i będziemy dążyć do jej zmiany w nowym Sejmie. Ustawa represyjna drastycznie obniżyła emerytury ponad 56 tysiącom funkcjonariuszom mundurowym. Państwo PiS zastosowało odpowiedzialność zbiorową. Mundurowi nie pogodzili się jednak z tym bezprawiem i poszli walczyć o swoje prawa do sądów. Niestety liczba wydanych wyroków wciąż jest niewielka i wydano ich około 2 tysięcy. Z drugiej strony 90 procent ogólnej liczby wyroków jest pozytywnych dla emerytów mundurowych. W czasach PRL-u uczyniona wiele zła, z tym nie będę dyskutował, ale jednego zła nie można naprawiać innym.
W demokratycznym państwie nie wolno stosować zasad odpowiedzialności zbiorowej, to donikąd nas doprowadzi. Czy sprawiedliwością jest obniżenie emerytur osobom, które kilkadziesiąt lat temu tworzyły bazę systemu PESEL? Dzisiaj wobec zagrożenia ze wschodu, z Kremla, wszyscy powinniśmy być zjednoczeni. Cofnięcie ustawy represyjnej byłoby ważnym krokiem na drodze
do narodowego pojednania. W tym Sejmie nie mamy co na to liczyć, ale w nowym min. Lewica, jak i wszystkie partie demokratyczne cofną tą haniebną ustawę represyjną
 – oświadczył Marcin Kulasek, wiceprzewodniczący Komisji Obrony Narodowej. (...)" - czytaj całość ...

Film z konferencji prasowej w Sejmie

* * * ** * * * *

19 października 2022 r. - na stronie Zarządu Głównego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych - ukazała się informacja dot. statystyki spraw odwoławczych w Sądach Okręgowych i w Sądach Apelacyjnych za 2021 r. i I półrocze 2022 r.
"(...) Sądy Okręgowe w 2021 roku rozpatrzyły 9.388 spraw, z łącznej liczby przekraczającej 25 tysięcy, z czego w 4.201 przypadkach zmieniono zaskarżoną decyzję w całości lub części, a w 560 przypadkach oddalono odwołanie. (...)
W I półroczu 2022 roku sądy okręgowe rozpatrzyły 4.449 spraw, z łącznej liczby ponad 17 tysięcy spraw, z czego w 2.690 przypadkach zmieniono zaskarżoną decyzję w całości lub części, a w 374 przypadkach oddalono odwołanie.(...)" - czytaj całość....

Tabela nr 1 - Bieg spraw w sądach okręgowych. Pełne dane za 2021 r.
Tabela nr 2 - Bieg spraw w sądach okręgowych. Dane za I półrocze 2022 r.
Tabela nr 3 - Bieg spraw w sądach apelacyjnych za I półrocze 2022 r.
Tabela nr 4 - Zestawienie danych o biegu spraw emerytalnych sporządzone w oparciu o sprawozdania z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych MS-S11/12a upublicznione w biuletynach informacji publicznej sądów apelacyjnych za I półrocze 2022 r.
Tabela nr 5 - Zestawienie danych o biegu spraw emerytalnych sporządzone w oparciu o sprawozdania z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych MS-S11/12a upublicznione w biuletynach informacji publicznej sądów apelacyjnych za 2021 r.

* * * ** * * * *

18 października 2022 r. - na stronie Związku Byłych Funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa - ukazała się bardzo szczegółowa analiza prawna argumentów używanych przez pełnomocników procesowych Dyrektora ZER w odpowiedziach na odwołania osób represjonowanych od decyzji obniżających emerytury/renty, a zwłaszcza w odwołaniach od wyroków sądów oręgowych kierowanych przez ZER do sądów apelacyjnych. Jeden z wniosków analizy brzmi: "(...) Nasz Komentarz i poczynione w nim konstatacje nie dotyczą wszystkich osób reprezentujących Dyr. ZER w postępowaniach sądowych. Ci, do których odnoszą się nasze uwagi z pewnością to zauważą, jeżeli oczywiście zechcą zapoznać się z powyższym tekstem. Nie mamy zamiaru przypisywać naszych spostrzeżeń do konkretnych osób, choć z racji dysponowania materiałami źródłowymi, byłoby to możliwe. Nie w tym rzecz. Bardziej nam zależy na wzbudzeniu pozytywnych refleksji po stronie niektórych pełnomocników procesowych Dyr. ZER. Może warto powtórzyć za Antonim Słonimskim, „Jeżeli nie wiesz, jak się zachować, zachowuj się przyzwoicie”.(...)"
Analiza jest wielostronicowa (31 str.) ale warto się z nią zapoznać.

Analiza prawna argumentów używanych przez pełnomocników procesowych Dyrektora ZER

* * * ** * * * *

27 września 2022 r. - Na stronie Sądu Najwyższego znajdują się  informacje o e-wokandzie i e-sprawach dot. kasacji wyroków Sądów Apelacyjnych złożonych przez represjonowanych emerytów policyjnych - zobacz dalej....

kasacja odmowa 2022_09_06
kasacja przyjęta 2022_09_14
kasacja przyjęta 2022_09_15
kasacja przyjęta 2022_09_22
kasacja odmowa 2022_09_22
kasacja odmowa 2022_09_22_1
kasacja wokanda 2022_10_05

* * * ** * * * *

03 kwietnia 2022 r. - na stronie Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych P.J. Sowisło & Topolewski - ukazała się informacja dot. wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie. " W dniu 1 kwietnia 2022 roku15 Sąd Okręgowy w Warszawie, XIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych wydał wyrok, na mocy którego przywrócił generałowi Marianowi Zacharskiemu prawo do emerytury w wysokości sprzed jej obniżenia, dokonanej przez Dyrektora Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA na podstawie tzw. „ustawy dezubekizacyjnej”.
Sąd Okręgowy w Warszawie jednoznacznie stwierdził, że służba generała Mariana Zacharskiego w Departamencie I MSW (wywiadzie cywilnym PRL) nie miała charakteru „służby na rzecz totalitarnego państwa”. Generał Zacharski reprezentowany był w tej sprawie przez adwokata Jana Dudzika z warszawskiego biura Kancelarii. Rozprawa odbyła się w formie zdalnej, a Pan Generał uczestniczył w niej ze swojego domu poza granicami Polski.
Marian Zacharski jest legendą polskiego wywiadu oraz autorem licznych publikacji, głównie historycznych. Działalność prowadził na terenie Stanów Zjednoczonych, pozyskując dla polskiego wywiadu m. in. najnowocześniejsze amerykańskie technologie wojskowe. Po aresztowaniu przez FBI w 1981 roku, został skazany przez Sąd w Los Angeles na karę dożywotniego pozbawienia wolności. W 1985 roku wszedł w skład grupy osób podlegających wymianie pomiędzy zimnowojennymi mocarstwami, która została dokonana na tzw. „moście szpiegów” Glienicke w Berlinie. Po 1990 roku pełnił najwyższe funkcje w polskim wywiadzie. W 1995 roku został awansowany na stopień generała brygady przez Prezydenta Lecha Wałęsę.
Rozstrzygnięcie Sądu Okręgowego w Warszawie na rzecz Generała Zacharskiego jest kolejnym istotnym orzeczeniem w prowadzonych przez Kancelarię sprawach odwoławczych byłych funkcjonariuszy MSW od decyzjio obniżeniu wysokości świadczeń emerytalnych i rentowych wydanych przez Dyrektora Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA.

* * * ** * * * *

25 lutego 2022 r. - Na stronie prawo.pl ukazała się artykuł pt.: "Kiedy wyrok jest prawomocny? Liczenie terminów krok po kroku"którego autorkami są Aleksandra Partyk, Patrycja Rojek-Socha. 

"Wyrok sądu budzi zawsze emocje, zazwyczaj też jest korzystny tylko dla jednej ze stron, a bywa, że i obie nie czują się nim usatysfakcjonowane. Ale uprawomocnienie nie następuje od razu. W ciągu siedmiu dni można złożyć wniosek o uzasadnienie, co otwiera drogę do wniesienia apelacji. W przypadku wyroku zaocznego pozwanemu przysługuje z kolei 14 dni na wniesienie sprzeciwu. Dwuinstancyjność postępowania to jedna z podstawowych zasad rządzących w polskim postępowaniu sądowym. Gwarantuje ją Konstytucja, a konkretnie artykuł 176 odnoszący się do ustroju władzy sądowniczej oraz art. 78 dotyczący dostępnych środków ochrony praw i wolności. I właśnie zasada dwuinstancyjności w postępowaniu sądowym zapewnia stronie możliwość wniesienia środka odwoławczego do drugiej instancji, jeśli orzeczenie sądu pierwszej instancji nie jest według niej satysfakcjonujące.

Dotyczy to i postępowania karnego, i cywilnego." ( czytaj całość...)

* * * ** * * * *

19 października 2021 r. - Na stronie Kancelarii Prawnej  Aleksandra Chołub opublikowano wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku przywracający rentę inwalidzką represjonowanej funkcjonariuszce:

  1. Informacja IPN o przebiegu służby każdorazowo wyznacza ramy czasowe, co do których zachodzi konieczność ustalenia, co konkretnie robił były funkcjonariusz, i czy można by ocenić te działania jako wykonywane na rzecz państwa totalitarnego.
  2. Dowodami, które mogłyby wskazywać na działania funkcjonariusza na rzecz totalitarnego państwa mogłyby być przykładowo: zeznania osób pokrzywdzonych bezprawnie przez danego funkcjonariusza (inwigilowanych, prześladowanych), dowody z prowadzonych w tamtym okresie spraw sądowych przeciwko pokrzywdzonym, w których dany funkcjonariusz brał udział, w szczególności, czy brał udział w skierowanych przeciwko obywatelom bezprawnych działaniach polegających m.in. na prowokacjach lub składaniu fałszywych zeznań w takich sprawach (Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 8 września 2021 r., sygn. akt III AUa 927/21). (czytaj całość...)

* * * ** * * * *

16 października 2021 r. - Konsekwentnie, jak co miesiąc - Poseł Andrzej Rozenek  pisze list do nas represjonowanych: "Koleżanki i Koledzy! Represjonowani mundurowi! Pytacie o mnie zatroskani, za co jestem Wam bardzo wdzięczny. Jestem z Wami i zawsze będę z Wami! (...)" (czytaj całość...)

* * * ** * * * *

25 maja 2021 r. TK nagle przesunął rozprawę P10/20 w sprawie deubekizacji z 25 maja na 16 czerwca 2021 r. "(...)  Po tym, gdy Trybunał w Strasburgu zażądał od polskiego rządu wyjaśnień w sprawie dezubekizacji, o ustawie nagle przypomniała sobie Julia Przyłębska i wyznaczyła termin rozprawy w TK i dziś nagle zmieniła jej termin. To może jednak nie wystarczyć, by uniknąć wypłaty pieniędzy dla poszkodowanych. Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu wysłał już w połowie marca do polskiego MSZ informację o skargach, jakie do niego wpłynęły w sprawie dezubekizacji. Jednocześnie Trybunał dał polskiemu rządowi czas do 12 maja br. na ustosunkowanie się do zarzutów. Dezubekizacja. Sprawa zakończona, wyroku nie ma.(...)" - czytaj całość.... 

* * * ** * * * *

29 kwietnia 2021 r. - Trybunał Konstytucyjny po raz kolejny ( już po raz ósmy lub jak kto woli "od nowa") będzie rozpoznawał pytania prawne Sądu Okręgowego w Warszawie Sekcja XIII Wydziału Ubezpieczeń Społecznych dotyczące emerytur i rent byłych funkcjonariuszy pełniących służbę na rzecz totalitarnego państwa nr P 4/18 w dniu 17 czerwca 2021 r. godz. 11.00. Skład orzekający Trybunału Konstytucyjnego: Pełny skład TK, przewodniczący składu orzekającego - prezes TK Julia Przyłębska, sprawozdawca - sędzia TK Bartłomiej Sochański.

W dniu 25 maja 2021 r. o godz. 11.oo -  w TK będzie rozpatrywana sprawa P10/20 o obniżenie wysokości policyjnej renty inwalidzkiej byłego funkcjonariusza pełniącego służbę na rzecz totalitarnego państwa z wniosku Sądu Okręgowego w Krakowie VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Trybunał Konstytucyjny rozpozna sprawę w pełnym składzie. Przewodniczący składu orzekającego - prezes TK Julia Przyłębska, sprawozdawca - sędzia TK Bartłomiej Sochański.

* * * ** * * * *

16  kwietnia 2021 r. - Listy Andrzeja Rozenka do środowiska emerytów mundurowych pokrzywdzonych przepisami ustawy represyjnej z 16 grudnia 2016 roku.

List Andrzeja Rozenka z 16 czerwca 2022 r.
List Andrzeja Rozenka z 16 maja 2022 r.
List Andrzeja Rozenka z 16 kwietnia 2022 r.
List Andrzeja Rozenka z 16 marca 2022 r.
List Andrzeja Rozenka z 16 stycznia 2022 r.
List Andrzeja Rozenka z 16 grudnia 2021 r.
List Andrzeja Rozenka z 16 listopada 2021 r.
List Andrzeja Rozenka z 16 października 2021 r.
List Andrzeja Rozenka z 16 września 2021 r.
List Andrzeja Rozenka z 16 sierpnia 2021 r.
List Andrzeja Rozenka z 16 lipca 2021 r.

List Andrzej Rozenka z 16 czerwca 2021 r.
List Andrzeja Rozenka z 16 maja 2021 r.
List Andrzeja Rozenka z 16 kwietnia 2021 r.
List Andrzeja Rozenka z 16 marca 2021 r.
List Andrzeja Rozenka z 16 lutego 2021 r.
List Andrzeja Rozenka z 16 stycznia 2021 r.
List Andrzeja Rozenka z 16 grudnia 2020 r.
List Andrzeja Rozenka z 16 listopada 2020 r.
List Andrzeja Rozenka z dnia 16 października 2020 r.
List Andrzeja Rozenka z dnia 16 września 2020 r.
List Andrzeja Rozenka z dnia 16 sierpnia 2020 r.
List Andrzej Rozenka z 16 lipca 2020 r.

List Andrzeja Rozenka 16 czerwca 2020 r.
załącznik do listu

List Andrzeja Rozenka z 16 maja 2020 r.
List Andrzeja Rozeneka z 16 kwietnia 2020 r.
List Andrzeja Rozenka z 16 lutego 2020 r.
List Andrzeja Rozenka z 16 stycznia 2020 r.

List Andrzeja Rozenka z 16 grudnia 2019 r.
List Andrzeja Rozenka z 16 listopada 2019 r.
List Andrzeja Rozenka z 16 października 2019 r.
List Andrzeja Rozenka z 16 września 2019 r.
oraz film "Listy śmierci"
List Andrzeja Rozenka z 16 sierpnia 2019 r.
List Andrzeja Rozenka z 16 lipca 2019 r.
oraz list otwarty do J. Zielińskiego
List Andrzeja Rozenka z 16 czerwca 2019 r.
List Andrzeja Rozenka z 16 maja 2019 r.

List Andrzeja Rozenka z 16 kwietnia 2019 r.
List Andrzeja Rozenka z 16 marca 2019 r.
List Andrzeja Rozenka z 16 lutego 2019 r.
List Andrzeja Rozenka z 16 stycznia 2019 r.

* * * * * * * * * *

12 grudnia 2020 r. - Uzasadnienie do Uchwały składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 16 września 2020 r., w którym podjął uchwałę:
"Kryterium „służby na rzecz totalitarnego państwa” określone w art. 13b ust. 1 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (jednolity tekst: Dz. U. z 2020 r., poz. 723) powinno być oceniane na podstawie wszystkich okoliczności sprawy, w tym także na podstawie indywidualnych czynów i ich weryfikacji pod kątem naruszenia podstawowych praw i wolności człowieka." (czytaj całość...)

* * * * * * * * * *

11 grudnia 2020 r. - Konferencja prasowa w Senacie RP przed "Sytuacja prawna emerytów mundurowych po orzeczeniu Sądu Najwyższego z dnia 16 września 2020 r."

zobacz konferencję...                                                   

Najważniejsze konkluzje dzisiejszej konferencji:

Wicemarszałkini Senatu Gabriela Morawska-Stanecka - Ci funkcjonariusze służyli państwu polskiemu bardzo często z narażeniem życia. Mało tego, Polska odniosła też wymierne korzyści związane z ich służbą. I teraz zostali oni potraktowani w sposób niehumanitarny, w sposób który urąga państwu prawa, za które Polska chce uchodzić

Ustawa łamie zaufanie do państwa i łamie podstawowe poczucie bezpieczeństwa obywatela

Wicemarszałek Senatu Michał Kamiński - Wielkim wyzwaniem, w którym ci ludzie okradzeni z tych emerytur uczestniczyli, była walka państwa polskiego ze zorganizowaną przestępczością

Dla nas niezwykle istotną przesłanką tego działania jest szacunek dla państwa polskiego i dla ludzi, którzy temu państwu służą

Andrzej Rozenek, poseł, Klub Parlamentarny Lewicy - To jest szalenie ważne, żeby nie zostawić tych prawie 50 tysięcy ludzi samych sobie, żeby mieli czytelny, jasny sygnał ze strony polityków, ze strony przedstawicieli świata nauki, ze strony przedstawicieli mediów, czytelny sygnał: nie jesteście sami i nigdy nie będziecie sami. Zawsze będziemy walczyć o to, żeby przywrócono Wam Wasze należne świadczenia oraz żeby przywrócono Wam honor i godność.

Przewodniczący Sejmowej Komisji Spraw Wewnętrznych i Administracji Wiesław Szczepański - W większości analizowanych państw postkomunistycznych nie przyjęto przepisów prawnych pozbawiających byłych funkcjonariuszy komu służb bezpieczeństwa praw nabytych, w tym przede wszystkim prawa do emerytury. […] Widać, że jesteśmy krajem, który ma najbardziej represyjną ustawę.

Prezes Zarządu Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych Zdzisław Czarnecki - Ta ustawa nie dotyczy tylko sfery finansowej, nie dotyczy tylko obniżenia świadczeń emerytalnych czy rentowych. Tą ustawa odebrano honor i godność funkcjonariuszom

Zastępca Przewodniczącego Trybunału Stanu Marek Chmaj  -Naruszono pewną umowę, którą organy władzy publicznej zawierały z osobami które przechodziły weryfikację na początku lat 90. Co więcej, obniżono świadczenia także za czas służby na rzecz demokratycznego państwa. To wszystko jest zbrodnią systemu prawnego na tych funkcjonariuszach.

Marcin Szwed, prawnik, Helsińska Fundacja Praw Człowieka - Nie każdy okres w historii PRL cechował się równym natężeniem totalitaryzmu, wiec nie każdą taką służbę można byłoby uznać za spełnianie warunków tej ustawy.

* * * * * * * * * *

06 października 2020 r. - Trybunał Konstytucyjny rozpoznawał sprawę  dot. emerytur i rent byłych funkcjonariuszy pełniących służbę na rzecz totalitarnego państwa syg. akt P 4/18 - opóźnienie rozpoczęcia rozprawy to 35 minut a cała rozprawa trwała 9 minut i 26 sekund - ogłoszenie wyroku nastąpi 13 października 2020 r. o godz. 12.oo. Przed bramą TK odbyło się spotkanie funkcjonariuszy represjonowanych dotkniętych tą ustawą.

transmisja z pikiety represjonowanych przed posiedzeniem TK
transmisja z posiedzenia Trybunału Konstytucyjnego
transmisja z pikiety represjonowanych po posiedzeniu TK

* * * * * * * * * *

18 września 2020 r. - Mamy w Trybunale Konstytucyjnym drugie postępowanie dotyczące ustawy represyjnej - Obniżenie wysokości policyjnej renty inwalidzkiej byłego funkcjonariusza pełniącego służbę na rzecz totalitarnego państwa P10/20 .
Podmiot inicjujący postępowanie: Sąd Okręgowy w Krakowie VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Miejsce: Sala rozpraw
Data: 14 X 2020 godz.: 11.00
Skład orzekający Trybunału Konstytucyjnego:
prezes TK Julia Przyłębska - przewodniczący,
sędzia TK Bartłomiej Sochański - sprawozdawca,
sędzia TK Krystyna Pawłowicz,
sędzia TK Michał Warciński,
sędzia TK Rafał Wojciechowski

Postanowienie SO Kraków z pytaniami do TK

* * * * * * * * * *

11 września 2020 r. -  Trybunał Konstytucyjny po raz kolejny (już szósty)  zmienił termin rozpoznania pytań prawnych Sadu Okręgowego w Warszawie Sekcja XIII Wydziału Ubezpieczeń Społecznych dotyczące emerytur i rent byłych funkcjonariuszy pełniących służbę na rzecz totalitarnego państwa nr P 4/18 na dzień 06 października 2020 r. godz. 11.00

* * * * * * * * * *

18 sierpnia 2020 r. - Trybunał Konstytucyjny rozpoznawał sprawę  dot. emerytur i rent byłych funkcjonariuszy pełniących służbę na rzecz totalitarnego państwa syg. akt P 4/18 .TK rozpoznawał sprawę w pełnym składzie:
Przewodniczący składu orzekającego - prezes TK Julia Przyłębska,
I sprawozdawca - sędzia TK Justyn Piskorski,
II sprawozdawca - sędzia TK Jakub Stelina

transmisja z rozprawy P 4/18 - część pierwsza
transmisja z rozprawy P 4/18 - część druga

* * * * * * * * * *

15 lipca 2020 r. - kto nie miał okazji obejrzeć transmisji z rozprawy o sygn. P 4/18 link poniżej.....oraz dokumenty dot. rozprawy. Rozprawa została odroczona do 18 sierpnia 2020 r.

transmisja z rozprawy sygn. P 4/18 przed TK 
pytania prawne Sądu Okręgowego w Warszawie
stanowisko Sejmu RP
stanowisko Prokuratora Generalnego

* * * * * * * * * *

14 lipca 2020 r - Informujemy, że w dniu dzisiejszym na adres Przewodniczącego FSSM RP wpłynął mail następującej treści:
"Szanowny Panie, uprzejmie informuję, że rozprawa w sprawie o sygn. P 4/18, w dniu 15 lipca 2020 r., odbędzie się z udziałem uczestników postępowania, a jej przebieg będzie transmitowany w Internecie.
Niemniej ze względu na panującą pandemię wywołaną zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 przewodniczący składu orzekającego zarządził rozpoznanie sprawy bez osobistego udziału publiczności. W konsekwencji uprzejmie informuję, że Państwa osobisty udział w rozprawie nie będzie możliwy.
Łączę wyrazy szacunku
Bartosz Skwara
Kierownik Sekretariatu Biura Służby Prawnej Trybunału Konstytucyjnego"

* * * * * * * * * *

25 maja 2020 r. -  Trybunał Konstytucyjny po raz kolejny (już piąty)  zmienił termin rozpoznania pytań prawnych Sadu Okręgowego w Warszawie Sekcja XIII Wydziału Ubezpieczeń Społecznych dotyczące emerytur i rent byłych funkcjonariuszy pełniących służbę na rzecz totalitarnego państwa nr P 4/18 na dzień 15 lipca 2020 r. godz. brak.

* * * * * * * * * *

06 maja 2020 r. -  Trybunał Konstytucyjny po raz kolejny zmienił termin rozpoznania pytań prawnych Sadu Okręgowego w Warszawie Sekcja XIII Wydziału Ubezpieczeń Społecznych dotyczące emerytur i rent byłych funkcjonariuszy pełniących służbę na rzecz totalitarnego państwa nr P 4/18 na dzień 02 czerwca 2020 r. godz. 11.oo.

* * * * * * * * * *

31 marca 2020 r. - Trybunał Konstytucyjny po raz kolejny zmienił termin rozpoznania pytań prawnych Sadu Okręgowego w Warszawie Sekcja XIII Wydziału Ubezpieczeń Społecznych dotyczące emerytur i rent byłych funkcjonariuszy pełniących służbę na rzecz totalitarnego państwa nr P 4/18 na dzień 19 maja 2020 r. godz. 11.oo.

* * * * ** * * * *

11 marca 2020 r. - W dniu dzisiejszym - Trybunał Konstytucyjny zmienił termin rozpoznania pytań prawnych Sądu Okręgowego w Warszawie Sekcja XIII Wydziału Ubezpieczeń Społecznych dotyczące emerytur i rent byłych funkcjonariuszy pełniących służbę na rzecz totalitarnego państwa nr P 4/18 na dzień 21 kwietnia 2020 r. godz. 11.oo.
Trybunał Konstytucyjny rozpozna sprawę w pełnym składzie:
Przewodniczący składu orzekającego - prezes TK Julia Przyłębska,
I sprawozdawca - sędzia TK Justyn Piskorski,
II sprawozdawca - sędzia TK Jakub Stelina.(czytaj całość...)

* * * * ** * * * *

26 lutego 2020 r. - Adwokat Aleksandra Chołub - na stronie Kancelarii informuje o wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie o uchyleniu zawieszenia postępowania przez Sąd Okręgowy w Warszawie (czytaj całość ...)

* * * * ** * * * *

20 lutego 2020 r. - Sprawa wymaga głębszej oceny – uznał we wtorek SN i przekazał do rozpatrzenia szerszemu składowi pytania prawne Sądu Apelacyjnego w Białymstoku dotyczące obniżki emerytur byłych funkcjonariuszy. Sąd Najwyższy decydował w składzie trzech sędziów: przewodniczący Zbigniew Myszka, Zbigniew Korzeniowski oraz Krzysztof Rączka. Ten ostatni zgłosił zdanie odrębne. (czytaj całość...)

* * * * ** * * * *

20 lutego 2020 r. - Na stronie Kancelarii Adwokackiej - Aleksandra Chołub można przeczytać informację pt.: " Sąd Okręgowy w Toruniu przywrócił policyjną rentę rodzinną wdowie po funkcjonariuszu MO

* * * * ** * * * *

06 lutego 2020 r. - Trybunał Konstytucyjny rozpozna sprawę  dot. emerytur i rent byłych funkcjonariuszy pełniących służbę na rzecz totalitarnego państwa syg. akt P 4/18 w dniu 17 marca 2020 r o  godz.: 12.30. TK rozpozna sprawę w pełnym składzie:
Przewodniczący składu orzekającego - prezes TK Julia Przyłębska,
I sprawozdawca - sędzia TK Justyn Piskorski,
II sprawozdawca - sędzia TK Jakub Stelina.  (czytaj całość....)

* * * * ** * * * *

04 lutego 2020 r. - Obecnie wiele spraw sądowych naszych koleżanek i kolegów, którym obniżono świadczenia emerytalne i rentowe zalegają w Sądzie Okręgowym w Warszawie, pomimo że miejscem zamieszkania świadczeniobiorców są inne województwa.  Przeniesienie sprawy do innego sądu jest możliwe, m.in. na wspólny wniosek stron (na podst. art. 461 § 3 k.p.c.), a więc zgodę na przeniesienie musi wyrazić także Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA w Warszawie.

wzór wniosku o przekazanie sprawy równorzędnemu sądowi

* * * * ** * * * *

29 stycznia 2020 r. - Sąd Apelacyjny w Białymstoku zadał pytania prawne do Sądu Najwyższego dot. spraw represjonowanych funkcjonariuszy toczących się przed sądem. Sąd Najwyższy ma się na ich temat wypowiedzieć na posiedzeniu w dniu 19 lutego 2020 r.

treść pytań prawnych do Sądu Najwyższego

* * * * * * * * * *

16 grudnia 2019 r. Lewica złożyła w Sejmie projekt przywracający dawne świadczenia b. funkcjonariuszom służb mundurowych - poinformował wicemarszałek Sejmu, szef SLD Włodzimierz Czarzasty. Jak podkreślił poseł Lewicy Andrzej Rozenek, "każdy funkcjonariusz, który służył Polsce zasługuje na szacunek".

  1. Tekst ustawy złożonej przez Lewicę - druk sejmowy nr 100
  2. Opinia Sądu Najwyższego z dnia 07 stycznia 2020 r.
  3. Opinia Prokuratorii Generalnej z dnia 13 stycznia 2020 r.
  4. Opinia NSZZ Policjantów z dnia 14 stycznia 2020 r.
  5. Opinia ZUS z dnia 14 stycznia 2020 r.
  6. Opinia NSZZ Funkcjonariuszy Straży Granicznej z dnia 20 stycznia 2020 r.

* * * * ** * * * *

* * * * ** * * * *

13 lipca 2019 r. - na Facebook-u w grupie Represjonowani-Pomorskie kol.  mł. insp. w st. spocz. Tomasza Piechowicza opublikował kolejny artykuł pt.: "Dziejowa sprawiedliwość czy ustawowa kradzież praw nabytych" (czytaj całość...)

* * * * ** * * * *

11 czerwca 2019 r. -  na stronie Monitor Konstytucyjny ukazał się artykuł kolegi mł. insp. w st. spocz. Tomasza Piechowicza pt.: "Czy można III RP uznać za państwo totalitarne? – przewrotne pytanie zdezubekizowanego" uzupełniony listem kolegi Pawła Gromniaka do Rzecznika Praw Obywatelskich oraz interpelacją nr 31616 posła Nowoczesnej Mirosława Suchonia.

Czy można III RP uznać za państwo totalitarne? – przewrotne pytanie zdezubekizowanego
List Pawła Gromniaka do Rzecznika Praw Obywatelskich
Interpelacja nr 31616 posła N. Mirosława Suchonia

* * * * ** * * * *

30 marca 2019 r. - Przedstawiamy orzeczenie Sądu Apelacyjnego w Krakowie w sprawie lustracji funkcjonariusza Wydziału Polityczno - Wychowawczego WUSW - jest parę ciekawych zwrotów, które mogą być przydatne w innch procesach..(czytaj całe orzeczenie...)

* * * * *

23 listopada 2018 r. - Sejm RP w dniu dzisiejszym opublikował na swojej stronie nowe stanowisko (odmienne do stanowiska z dnia 9 października br.) do sprawy sygn. akt  P 4/18 dot. ustawy represyjnej, które zostało przesłane do Trybunału Konstytucyjnego....(czytaj całość i porównaj....)

* * * * *

13 października 2018 r. - Anulowanie stanowiska Sejmu RP w sprawie ustawy represyjnej przez Marszałka Marka Kuchcińskiego (czytaj całość...)

* * * * *

10 października 2018 r. - Stanowisko Marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego opublikowane na stronach sejmowych. (czytaj całość...)

* * * * *

09 października 2018 r. - Stanowisko Sejmu RP do sprawy sygn. akt  P 4/18 dot. ustawy represyjnej, które następnie zostało przesłane do Trybunału Konstytucyjnego ....( czytaj całość...)

* * * * *

08 października 2018 r. - Opinia Biura Analiz Sejmowych nr 254, którą przegłosowała Komisja Ustawodawcza Sejmu RP dot. ustawy represyjnej. (czytaj całość...)

* * * * *

04 października 2018 r. - W Sejmie RP w sali im. Adama Bienia odbyły się obrady Komisji Ustawodawczej - celem było zaopiniowanie dla Marszałka Sejmu – w trybie art. 121 ust. 2 regulaminu Sejmu – spraw zawisłych przed Trybunałem Konstytucyjnym o sygn. akt:
- K 3/18 – pos. Andrzej Matusiewicz,
- P 4/18 – pos. Stanisław Pięta, - (sprawa dot. ustawy represyjnej przyp. aa) 
- SK 11/18 – pos. Barbara Bartuś,
- SK 4/18 – pos. Marek Ast,
- SK 16/18,
- SK 7/17.
Zobacz obrady Komisji Ustawodawczej - sprawa P 4/18 - od godz. 14.10

* * * * *

10 sierpnia 2018 r. - Kancelaria Radcy Prawnego Aleksandra Karnicka z Warszawy opracowała dla FSSM RP opracowała informacje dla represjonowanych policjantów " Jak prawidłowo zaskarżyć decyzje Ministra Spraw Wewnętrznych  i Administracji w trybie art. 8a ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym.... ( czytaj całość....)

* * * * *

13 lipca 2018 r. - List europosłów SLD skierowany do Věry JOUROVEJ – komisarza ds. sprawiedliwości KE  wyjaśniający fakt odebrania emerytur policjantom ustawą represyjną....(czytaj list...)

* * * * *

26 czerwca 2018 r. - Po konferencji - wysłuchaniu publicznym w Parlamencie Europejskim pt. "Represje wobec emerytowanych funkcjonariuszy policji i żołnierzy w Polsce" w dniu 28 lutego br., jego inicjatorzy - europosłowie (Bogusław Liberadzki, Krystyna Łybacka i Janusz Zemke) wysłali materiały konferencyjne oraz listy tożsamej treści  m.in. do komisarzy KE oraz następujących osób:

1. Jean-Claude JUNCKER – przewodniczący Komisji Europejskiej,

2. Frans TIMMERMANS – wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej, 

3. Thornbjorn JAGLAND – sekretarz generalny Rady Europy,

4. Věra JOUROVÁ. – komisarz ds. sprawiedliwości KE,

5. Emili O'REILLY – europejski rzecznik praw obywatelskich,

6. Michael O'FLAHERTY – dyrektor Agencji Praw Podstawowych UE,

7. Przewodniczący wszystkich 7 grup politycznych w PE (7 osób),

8. Przewodniczący komisji PE (LIBE, DROI, JURI, EMPL),

9. Posłowie do PE uczestniczący w konferencji (26 osób).

 zobacz:
list do Jean-Claude JUNCKERA (czytaj tłumaczenie listu...)
list do Very Jourovej
odpowiedź od Very Jourovej ( czytaj tłumaczenie listu...)

* * * * *

07 czerwca 2018 r. - informacja dla wszystkich represjonowanych, którzy składali wnioski do MSWiA z art. 8a - a teraz Minister zaprasza do zapoznania się ze zgromadzonymi w naszej sprawie dokumentami. Za zgodą autorów umieszczam pismo do Ministra dot. wykonania kopii dokumentów i przesłanie ich na nasz adres bez konieczności wyprawy do Warszawy..... czytaj pismo w .pdf  pobierz pismo w Word

* * * * *

Ustawa represyjna w Trybunale Konstytucyjnym.....i co dalej ??? .- cd

Koleżanki i Koledzy! Przegraliśmy bitwę, nie wojnę. Przegraliśmy, gdyż druga strona nie przestrzega żądnych zasad a kłamstwo i obłuda stały się jej orężem. Wygramy, jeżeli wykażemy się jednością, determinacją i wiarą w końcowy sukces. O naszym zwycięstwie nie zadecyduje pojedyncza wygrana, lecz ciąg zdarzeń, które sami musimy kreować korzystając z poparcia naszych przyjaciół i sprzymierzeńców. Powtórzmy za Wojciechem Młynarskim: „Jeszcze w zielone gramy” .Tak więc dalej robimy swoje! (czytaj całą opinię prawną...)

* * * * *

Ustawa represyjna w Trybunale Konstytucyjnym.....i co dalej ???

Jako Obywatele naszego Kraju, także „drugiego sortu”, mamy zagwarantowane prawo do Sądu. Stanowi o tym art. 45 Konstytucji RP, który gwarantuje „każdej osobie prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd”. Niezależnie od tego, prawo do rzetelnego procesu jest również przedmiotem szeregu regulacji ustawowych oraz Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. (czytaj dalej ....)

 wzór - ZAŻALENIE POWODA  NA POSTANOWIENIE O  ZAWIESZENIU POSTĘPOWANIA
pobierz .doc   pobierz .pdf 

* * * * *

W dniu 2 lutego 2018 r. Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar wystąpił się do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachima Brudzińskiego z pismem zawierającym kwintesencję analizy ustawy "represyjnej" pod kątem łamania przez nią praw i wolności obywatelskich, dokonanej na podstawie kierowanych do niego wniosków przez byłych funkcjonariuszy i członków ich rodzin oraz m. in. prośbę "o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w celu zmiany niniejszej ustawy". (czytaj list ...)

* * * * *

No i stało się – Zakład Emerytalno-Rentowy MSW zaczął wydawać decyzje o ponownym ustaleniu wysokości świadczeń (z urzędu), na podstawie nowelizacji ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin z dnia 16 grudnia 2016 r.

Decyzja ZER w Twojej skrzynce pocztowej - co dalej?

* * * * *

Zgromadzone w dniu 12 czerwca 2017 r. w Sejmie RP rodziny emerytowanych funkcjonariuszy wolnego państwa polskiego apelują do posłów o wycofanie ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. obniżającej  w sposób drastyczny emerytury i renty, które są podstawą egzystencji rodzin mundurowych......

Apel o wycofanie ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r.

* * * * *

Przedstawiamy list naszego kolegi Tadeusza Grudniewskiego z koła SEiRP w Starachowicach.. warto przeczytać..

Apel o "wspólną zbiorową mądrość"

* * * * *

Przedstawiamy pismo Rzecznika Praw Obywatelskich jakie otrzymała Prezes Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Kielcach.

Rzecznik Praw Obywatelskich

* * * * *

List naszej koleżanki do Posłów PiS z dnia 2 września 2017 r.

Imienny list wysłałam e-mailem do wszystkich 234 posłów z PiS oraz do 2 posłów WiS, którzy w dniu 16 grudnia 2016 roku przegłosowali w sali kolumnowej Sejmu, ustawy represyjnej....

Odpowiedzi Posłów PiS jakie otrzymałam na mój list z dnia 2 września 2017 r.

odpowiedzi jest tylko 12 na 236 wysłanych listów.....

* * * * *

List represjonowanej policjantki z dnia 26 lipca 2017 r.

Jestem emerytowanym nadkomisarzem Policji – służbę zakończyłam w Wydziale Kryminalnym KWP w Szczecinie. Reprezentuję tutaj wszystkich represjonowanych emerytów służb mundurowych. Represjonowanych haniebną ustawą ponoć uchwaloną 16 grudnia 2016 r. na spotkaniu kolesi z pis i kukiz 15 w sali kolumnowej (czytaj dalej ...)

* * * * *